Handlingsplan 2016

AV AUTISMEFORENINGEN I NORGE 2016

Overordnet mål: Ivareta interessene for personer med autismespekter diagnoser i Finnmark.

Område 1 Opplæring/utdanning

Mål

Arbeide for at alle med autisme/Asberger syndrom får individuelt tilrettelagte opplærings- og utdanningstilbud.

Tiltak

1.1 Bidra til skolering av fagfolk innen opplæring/utdanning og omsorg om diagnosene og konsekvenser av disse generelt og for den enkelte.

1.2 Jobbe for at SFO og skole tildeles tilstrekkelig kompetanse og ressurser til å kunne gi et tilbud av god kvalitet.

1.3 Jobbe for at alle med diagnosen får en IOP.

1.4 Være pådrivere overfor sentralstyret i autismeforeningen for å få de til å påvirke departementene.

1.5 Arbeide for kompetanseheving i barnehagene.

1.6 Arrangere kurs i samarbeid med Finnmarkssykehuset og aktuelle faginstanser for å heve kompetansen til foresatte, ansatte i skoler og kommunene.

1.7 Bruke Synlighetsprosjektet som et verktøy til å nå flere mennesker med kunnskap om autisme og oppleve fellesskap og nye muligheter.


Område 2 Individuell plan

Mål

Arbeide for at alle med autisme/Asberger syndrom får en individuell plan som ivaretar den enkeltes

rettigheter, utviklingspotensial og behov.

Tiltak

2.1 Jobbe for at alle med diagnose innen autismespekteret får en individuell plan og ansvarsgruppe når det er ønsket.

2.2 Arbeide for skolering av fagpersoner og pårørende slik at de kjenner de rettighetene som personer med autisme/Asberger syndrom har.
Område 3 Ivareta familien

Mål

Støtte familiene og gi dem bedre muligheter til å mestre hverdagen.

Tiltak

3.1 Arrangere nettverkssamlinger i vest-, midt- og østfylket. Legge til rette for medlemsdrevne nettverksgrupper.

3.2 Drive likemannsarbeid.

3.3 Være tilgjengelig ovenfor medlemmene slik at de kan få den støtten som foreningen har mulighet til å gi.
Område 4 Organisatorisk

Mål

Utvide og utvikle fylkeslaget for å gjøre det enda bedre i stand til å ivareta medlemmenes interesser.

Tiltak

4.1 Gjennomføre 6 styremøter.

4.2 Sende ut invitasjoner til nettverkssamlinger og kurs, samt en julehilsen.

4.3 Rekruttere nye medlemmer.

4.4 Intern skolering.

4.5 Bedre kontakten med medlemmene i hele fylket.

4.7 Oppdatere og vedlikeholde fylkeslagets nettsider, facebook og instagram.

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer