Tror du det er gratis eller?!

free (gratis)Tror du det er gratis eller?!  Jo, når det gjelder opplæring av elever i alle aldre, så er det faktisk mye som er gratis (eller ihvertfall rimelig) for dem som kan sine rettigheter, søker skriftlig og bruker klageadgangen om nødvendig.  
I denne artikkelen får du en oversikt over diverse opplæringsrelaterte rettigheter, sortert etter relevant aldergruppe (yngst til eldst). Lista er ikke uttømmende og er kun til generell opplysning. Hvis du trenger juridisk rådgivning, ta gjerne kontakt med en eller flere av instansene nevnt her.    


 

«Alle aldre»

Rett til PC
Som skoleeier er kommunen og fylkeskommunen pliktig til å stille læremidlene som trengs til rådighet. Dette gjelder også innkjøp av PC, uansett skoleeiers økonomi, og uansett om eleven har behov for PC i spesialundervisning eller som tilpasning i klasserommet. Utgiften kan ikke kreves dekket av familien. Foreldre og foresatte kan klage til fylkesmannen dersom de mener at skoleeier ikke følger loven. Les mer her.
Tips:  «Ved revidert nasjonalbudsjett 2014 ble det besluttet at elever med lese- og skrivevansker i grunnskolen og videregående opplæring igjen skal kunne søke om tilskudd til PC og annet dataustyr fra NAV Hjelpemiddelsentralen.» Les mer om tilskuddet her
Skoleskyss
På alle klassetrinn (også voksne som gjennomfører grunnskoleopplæring) har elever med nedsatt funksjonsevne rett til nødvendig skyss uansett avstand – gratis. Dette gjelder også til/fra SFO. Eleven kan også ha rett til reisefølge og tilsyn før/etter dagens undervisning om han/hun har behov for det.  Foresatte eller elever kan etablere egne ordninger med privatskyss etter avtale med fylkeskommunen. Les retningslinjene for skoleskyss i Akershus her.
NB:  Skoleskyss kan også dekkes ved skolebytte, avhengig av hvorfor eleven byttet skole.  I følge et rundskriv fra 2009:  
-» Dersom byte av skole er eit tiltak for å hindre mobbing eller sikre betre tilpassa opplæring, er det tale om tiltak for å sikre retten til opplæring, og det vil då ikkje vere høve til å stille vilkår om at kostnadene til skyss må dekkjast av dei føresette.»
– «Dersom eleven blir teken inn på ein annen skole for å halde oppe kontakten med vener eller lette praktiske tilhøve for dei føresette, vil ikkje byte av skole nødvendigvis vere eit tiltak for å oppfylle retten til opplæring. I slike situasjonar kan det vere lov å stille som vilkår om at skyssen blir dekka av dei føresette.»


Barnehage og grunnskolen

Fritak for foreldrebetaling i barnehage
Barn som mottar spesialpedagogisk hjelp i barnehage etter Opplæringsloven § 5–7 har rett til å få denne hjelpen gratis. Det skal derfor gis fradrag i foreldrebetalingen (oppholdsbetalingen) for den tiden barnet etter enkeltvedtak er tildelt spesialpedagogisk hjelp. Den øvrige delen av barnehagetiden kan kommunen kreve betaling for. Les mer her.
Barnehage og SFO – ikke gå glipp av foreldrefradraget
Noen kommuner gir et gratis SFO-tilbud til barneskoleelever med bistandsbehov, andre ikke. Hvis du må betale for SFO, ikke gå glipp av foreldrefradraget for «pass og stell av barn». Fradraget skal være forhåndsutfylt for de som har barn i offentlige barnehager og skolefritidsordning, men Dine Penger får stadig beskjed om feil fradragssum. Det er derfor lurt å dobbelsjekke tallene.
Gratis SFO etter 7. klasse
I 2012 kom det fram at Skedsmo kommune krevde ulovlig betalt for tilsyn til ungdomsskoleelever med bistandsbehov. Etter 7. klasse har elever med behov for tilsyn/omsorgstjenester rett på det etter helse- og omsorgstjenesteloven. Kommunen kan ikke kreve egenbetaling for slike tjenester. Les mer her.


Videregående skole 

Et ekstra år (eller to) på videregående skole
Får eleven spesialundervisning og trenger ekstra tid for å nå målene som er satt for opplæringen? Har eleven mistet store deler av et skoleår pga skade eller sykdom (f.eks. psykiske vansker)? Da kan han/hun ha rett til inntil to år ekstra på videregående skole.     
Noen ganger blir elever og pårørende skremt fra å søke, men utvidet rett til videregående opplæring er en individuell rettighet. Skolens ønsker om å redusere inntaket for 4. og 5. skoleår har ingenting med saken å gjøre. Det som gjelder er om individet oppfyller vilkårene. Be gjerne om en sakkyndig vurdering og søk. Bruk klagemuligheten hvis du får avslag.
www.nfunorge.org kan du lese mer om retten til utvidet tid i videregående skole og hva en klage bør inneholde.
Elever ved private videregående skoler
I et rundskriv fra 2011 (F-03-11) kunngjorde Kunnskapsdepartementet at elever ved private videregående skoler nå gis rett til inntil to år ekstra i den private skolen i stedet for å måtte gå over til offentlig skole for disse to årene. Les mer her
Videregående opplæring som arbeidsrettet tiltak
Omskolering krever vanligvis at deltakeren er over 26 år. NAV kan likevel hjelpe deltakere under 26 år, dersom funksjonsnedsettelsen gjør at utdanningssituasjonen avviker vesentlig fra den som gjelder for annen ungdom. Det kan være f.eks. at ungdommen ikke klarer det arbeid han/hun er utdannet til, eller ikke klarer å fullføre påbegynt utdannelse. Les mer her.    


Folkehøgskole, universitet og voksenopplæring  

Finansiering av et år på folkehøgskole
Noen folkehøgskoler i Norge og Sverige har botrening eller andre tilbud som kan være aktuelle for ungdommer med autisme eller Asperger syndrom (se oversikten her). 
Man kan finansiere dette ved å søke gjennom Lånekassen, men man kan også søke NAV om støtte etter Lov om folketrygd § 10.  Det heter «Stønad for å kompensere for utgifter til bedring av arbeidsevnen og funksjonsevnen i dagliglivet». På nettsiden til Frambu kan du lese mer om stønaden og om folkehøgskole generelt.  
Tips: Noen kommuner er villige til å hjelpe å finansiere folkehøgskole som botrening. Studiefinansiering er ikke et kommunalt ansvar.  Derfor bør stønaden begrunnes som botreningstiltak under Helse- og omsorgstjenesteloven 3.2 punkt 6.b).
Ekstra studiestøtte
Lånekassen har egne ordninger for deg som er funksjonshemmet eller har nedsatt funksjonsevne. Du kan få ekstra stipend, støtte om sommeren og/eller stipend hvis du blir forsinket. Ordningene gjelder for høyere og annen utdanning (ikke vanlig videregående opplæring). Les mer her eller i brosjyren
Voksenopplæring
Voksne kan ha rett til følgende, med nødvendige tilpasninger og spesialundervisning:
• gratis grunnskoleopplæring dersom de trenger det. Kommunen har ansvaret. Les mer her.
• gratis videregående opplæring fra og med det året de fyller 25 år, dersom de ikke har fullført tidligere. Tilbudet organiseres av Akershus fylkeskommune. Søknadsfristen pleier å være i månedsskiftet mars-april. Les mer her.
En annen gruppe voksne med rett til spesialundervisning, er personer som har særlige behov for opplæring for å kunne utvikle eller vedlikeholde grunnleggende ferdigheter. Eksempler på grunnleggende ferdigheter er (i følge Jungelhåndboka utgitt av FFO i 2011):
• evne til å mestre dagliglivets gjøremål
• grunnleggende kommunikasjonsferdigheter
• grunnleggende lese- og skriveferdigheter
• evne til å bevege seg
«Opplæringa skal ha eit omfang, eit innhald og ei lengd som gir den vaksne sjanse til å nå dei måla det i kvart tilfelle er realistisk å setje opp», i følge Kunnskapsdepartementet.

Logg inn

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer