Forskrift om endring i forskrift til opplæringslova og forskrift til friskolelova

Vedtatt: 04.03.2020 nr. 225
Hjemmel: Opplæringsloven § 3-4
Ikrafttredelse: 04.03.2020 – 01.08.2020

Ny § 3-3 a skal lyde:

§ 3-3 a Mellombels unntak frå kravet til dokumentasjon for fråvær av helsegrunnar
Kravet til å dokumentere fråvær etter reglane om fråværsgrensa i § 3-3 fjerde ledd og reglane om føring av fråvær på vitnemål og kompetansebevis i § 3-47 femte og sjette ledd og § 3-41 fjerde og femte ledd gjeld ikkje for fråvær av helsegrunnar. Eleven må likevel ved fråvær av helsegrunnar leggje fram stadfesting frå ein forelder. Myndige elevar kan leggje fram eigenmelding.
Forskrift om endring i forskrift til opplæringslova og forskrift til friskolelova

Vedtatt: 25.03.2020 nr. 447
Hjemmel: Opplæringsloven § 3-4
Ikrafttredelse: 25.03.2020

Ny § 1-16 a skal lyde:

§ 1-16 a Godkjenning av opplæringsår i utlandet – mellombels godkjenningsordning
Ein elev som etter planen skulle ha gjennomført eit opplæringsår i utlandet på nivå med norsk Vg1 eller Vg2 skoleåret 2019–2020, kan søkje fylkeskommunen om å få denne opplæringa godkjend som ein del av norsk vidaregåande opplæring, sjølv om opplæringsåret blei avbrote som følgje av koronavirus-utbrotet. Fylkeskommunen skal gje godkjenning dersom vilkåra er oppfylt. Med omsyn til utdanningsprogram, fagkrins og saksbehandling gjeld reglane i § 1-16

Midlertidig forskrift om tilpasningen i lovgivningen om grunnskoleopplæring og videregående opplæring som følge av utbrudd av Covid-19

Vedtatt: 27.03.2020 nr. 492
Hjemmel: Koronaloven § 2
Ikrafttredelse: 28.03.2020
Sist endret: 01.04.2020

§ 1 Virkeområde
Forskriften gjelder grunnskoleopplæring, videregående opplæring og virksomhet knyttet til opplæringen som er regulert i opplæringslova med forskrifter.
Forskriften gjelder også på Svalbard med de tilpasninger som følger av forskrift 18. januar 2007 nr. 76 om grunnskoleopplæring og videregående opplæring på Svalbard.

§ 2 Skoleeiers plikt til å sørge for opplæring
Kommunen, fylkeskommunen og statlige og private skoler skal så langt det er mulig sørge for at barn, unge og voksne får grunnskoleopplæring og videregående opplæring selv om skolene er stengt eller driver med redusert kapasitet på grunn av utbruddet av Covid-19.

§ 3 Opplæringslovas anvendelse
Skoleeier skal organisere opplæringen slik den finner det hensiktsmessig og forsvarlig ut fra hvor mange lærere skolen har tilgjengelig, antallet elever, elevenes alder og forutsetninger, tilgangen på læremidler, digitale ressurser og annet utstyr og elevenes hjemmeforhold.

§ 4 Behandling av personopplysninger
Utdanningsdirektoratet kan behandle personopplysninger om dem som er oppmeldt til eksamen, dersom det er nødvendig for å finne alternative måter å gjennomføre eksamener på slik at de negative konsekvensene av koronautbruddet blir minst mulig. Utdanningsdirektoratet kan for dette formålet, uten hinder av taushetsplikt, også innhente personopplysninger fra kommunene, fylkeskommunene, andre skoleeiere og Nasjonal vitnemålsdatabase dersom det er nødvendig.

§ 5 Tilbud til barn som ikke kan være hjemme

Skoleeier skal sørge for at barn og unge som er omfattet av unntak i vedtak og forskrifter om stenging etter smittevernloven, får et tilbud på dagtid, enten på skolen eller annet egnet sted. Skoleeier skal ivareta de behovene som begrunner at barnet skal ha et slikt tilbud. Opplæringstilbudet skal så langt som mulig tilsvare opplæringstilbudet til barn som får opplæringen hjemme. For øvrig skal tilbudet gis i samsvar med reglene om skolefritidsordning i opplæringsloven så langt det er mulig under utbruddet av Covid-19.
Kravene i forvaltningsloven kapittel IV og V gjelder ikke for avgjørelse av søknader om hvem som skal få tilbud i perioder skolen og skolefritidsordningen er stengt eller driver med redusert kapasitet etter vedtak og forskrifter med hjemmel i smittevernloven. Skoleeiere må ha en forsvarlig saksbehandling av slike søknader. Skoleeiere må underrette søkere skriftlig om avslag på tilbud og om eventuell klageadgang. Avslag som følge av at foreldrene ikke vurderes å ha kritiske samfunnsfunksjoner, kan ikke påklages. Øvrige avslag kan påklages. Kommunens og fylkeskommunens klageorgan etter forvaltningsloven § 28 annet ledd er klageinstans for avslag om slikt tilbud.

§ 6 Foreldrebetaling for skolefritidsordning
I perioden skolefritidsordningene er stengt eller driver med redusert kapasitet med hjemmel i smittevernloven, skal foreldre ikke betale for skolefritidsordningen. Dette gjelder også for foreldre til elever som får tilbud, jf. unntakene som er satt i vedtak og forskrifter om stenging etter smittevernloven.
Utdanningsdirektoratet utbetaler tilskudd til kommunene for dekning av tapt foreldrebetaling.

§ 7 Forskriftens ikrafttredelse og varighet
Forskriften trer i kraft én dag etter at Stortinget har fått skriftlig meddelelse om forskriften, med mindre Stortinget innen den tid har meddelt at forskriften skal oppheves. Forskriften gjelder til koronaloven oppheves, jf. koronaloven § 7, men likevel senest til skolene er åpne og driver som normalt.

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer