Fakta om: Elever med ASD i skolen: tilrettelegging og spesialundervisning

Elever med en autismespekterdiagnose (ASD) er en gruppe med store individuelle forskjeller og veldig ulike behov. Det finnes ingen fast oppskrift for hva disse elevene trenger av tilrettelegging eller hva de får av ekstra timer/ressurser. En autismespekterdiagnose utløser ikke ressurser automatisk, men det gjøres individuelle vurderinger av elevens behov.

Skolen har en generell plikt til å tilrettelegge slik at alle elever har utbytte av undervisningen. Hvis foreldre eller skolen er bekymret for barnets utbytte av den ordinære opplæringen, skal skolen forsøke å tilpasse bedre for barnet. Elever som likevel ikke har tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet, har rett til spesialundervisning. Er det ikke mulig å gi et egnet eller forsvarlig tilbud på nærskolen, må rektor i samråd med PPT og foreldrene finne et alternativt tilbud på en annen skole. Dessuten skal kommunen gi barn med særlige behov tilbud om aktivitetsskole fra 1. tom 7. klasse. 

Hva er spesialundervisning?

Med spesialundervisning menes et spesielt tilrettelagt opplæringstilbud til elever som ikke har utbytte av den ordinære undervisningen. Spesialundervisning kan for eksempel være at eleven jobber etter andre læringsmål enn sine medelever, at en lærer eller assistent følger opp eleven i klassen, undervisning i mindre grupper eller at eleven får særskilt tilpasset utstyr. Spesialundervisningen skal være tilpasset elevens behov og gi eleven et forsvarlig utbytte av undervisningen ut fra egne forutsetninger.

Hvordan få vedtak om spesialundervisning?

Retten til spesialundervisning er hjemlet i Opplæringsloven kapittel 5. Den gjelder både for grunnskolen og videregående skole. Det er pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) som vurderer om et barn har behov for spesialundervisning og skolen som fatter et enkeltvedtak som beskriver undervisningstilbudet. Disse vurderingene gjøres individuelt for hvert barn. Foresatte kan ta kontakt med skolen og be om at PPT vurderer barnet. Skolen må alltid ha foresattes samtykke i tilfeller hvor skolen mener at det skal henvises til PPT.

Ved henvisning til PPT vil de gjennomføre en utredning som resulterer i en sakkyndig vurdering. I løpet av utredningen samarbeider PPT med elev, foreldre og skole, samt eventuelt spesialisthelsetjenesten og Statped. Uttalelser fra helsevesenet kan ikke anvendes som grunnlag for å fatte vedtak spesialundervisning. Imidlertid kan PPT bruke rapporter fra andres utredninger som en del av grunnlaget for sin vurdering.

PPTs sakkyndig vurdering skal si noe om elevens utbytte av det ordinære opplæringstilbudet, beskrive elevens lærevansker og andre forhold som er av betydning for opplæringstilbudet. Videre skal vurderingen si noe om realistiske opplæringsmål og gi en konkret beskrivelse av et forsvarlig opplæringstilbud. Den sakkyndige vurderingen skal beskrive:

  • innhold (hva skal eleven ha spesialundervisning i)
  • omfang (hvilket omfang/timeantall skal spesialundervisningen ha) og
  • organisering (hvordan skal undervisningen organiseres, herunder kompetanse hos den som skal undervise).

På grunnlag av sakkyndig vurdering fra PPT skal skolen/rektor fatte et enkeltvedtak der det går frem hvilken hjelp barnet er tildelt. Avvik fra den sakkyndige vurderingen må begrunnes godt, og vedtaket kan påklages. Vedtaket til rektor må være så klart og fullstendig at det ikke er tvil om hva slags opplæringstilbud eleven skal ha. Foresatte skal bli involvert og samtykke før skolen vedtar at barnet skal få spesialundervisning. Foreldre kan bestemme om barnet på ungdomsskolen skal få fritak fra vurdering med karakter i fagene eleven har spesial-undervisning i. Elever som får spesialundervisning skal ha det samme totale undervisnings-timetallet som gjelder for andre elever. Når det er gjort vedtak om spesialundervisning, har rektor har ansvar for at det blir utarbeidet en individuell opplæringsplan.

Individuell opplæringsplan (IOP)

Elever med vedtak om spesialundervisning har rett til en individuell opplæringsplan (IOP). Planen skal utarbeides på grunnlag av den sakkyndige vurderingen og vedtaket. En IOP skal beskrive hvordan spesialundervisningen skal samordnes med den ordinære undervisningen. Den må være konkret og både faglige- og sosiale kompetansemål skal beskrives. En IOP skal inneholde mål som er realistiske for barnet og viktige for dets faglige og personlige utvikling. Elever som har IOP kan fritas de ordinære målene for sitt trinn. En kan også få karakterfritak dersom dette vurderes som riktig. Skolen skal utarbeide årlige rapporter om opplæringen og elevens utvikling. Rapporten skal sendes til eleven/foreldrene og kommunen/-fylkeskommunen. Elevens utvikling skal vurderes ut fra målene som er satt i elevenes IOP.

Hvem kan bistå faglig når barnet har fått rett til spesialundervisning?

I utgangspunktet er det skolens ansvar å tilegne seg nødvendig kompetanse. PPT er den nærmeste til å gi faglig veiledning. En kan også søke Statped om tjenester. Disse tjenestene kan være direkte knyttet til en enkelte elevs spesielle behov (individbasert veiledning) eller det kan være generell kompetanseheving av en gruppe ansatte (systembasert veiledning). Ved behov kan en også be om veiledning hos BUP (barne- og ungdomspsykiatrien) eller Barnehabiliteringstjenesten. Både PPT, Statped, BUP og Barnehabiliteringstjenesten kan bistå med nødvendige utredninger, tester og funksjonskartlegginger for det enkelte barnet.

Hvilke muligheter har man når barnet ikke får innvilget spesialundervisning?

Foresatte (eller elev over 15 år) kan klage på avslag om rett til spesialundervisning, på innholdet i enkeltvedtaket, på saksbehandlingen og på manglende oppfyllelse av enkeltvedtaket. Dersom man ønsker å klage gjøres det til skolen og eventuelt videre til Fylkesmannen. Fristen for å klage på enkeltvedtaket er tre uker fra foresatte/elev ble kjent med vedtaket, men det kan også klages senere dersom innholdet i vedtaket ikke følges opp. Dette betyr at man har en løpende rett til å klage på at gjennomføringen av spesialundervisningen ikke er i tråd med enkeltvedtaket.

Dersom PPT kommer fram til at barnet ikke har behov for spesialundervisning, er det viktig å vite at alle barn har rett på tilpasset opplæring. Ved tilpasset opplæring har ikke barnet en egen IOP. Tilpasset opplæring er et gjennomgående prinsipp i hele grunnopplæringen og er nedfelt i opplæringsloven § 1-3. Tilpasset opplæring er de tiltakene som skolen setter inn for å sikre at alle elevene får best mulig utbytte av opplæringen. Tiltakene kan være knyttet til organiseringen av opplæringen, pedagogiske metoder og progresjon.

Kilder og mer informasjon

 

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer