Endring av opplæringsloven § 12-1

Kunnskapsdepartementet har vedtatt endringer i paragraf 12-1 i forskrift til opplæringsloven. Endringen ble vedtatt 20.08.2015 og trådte i kraft samme dato. Endringen med utdrag av merknader fra Utdanningsdirektoratets høringsutkast gjengis nedenfor.
§ 12-1 Tryggleik for elevane

Første ledd bokstav d skal lyde:

d. I ordensreglementet for skolen kan det takast inn føresegner som nærmare regulerer trafikktryggleik og andre førebyggjande tiltak. Foreldra avgjer om barna får sykle til sko­len eller ikkje.

Merknader fra Utdanningsdirektoratets høringsutkast datert 06.05.2015
(Vedtaket var identisk med forslaget fra direktoratet)

4. Utdanningsdirektoratets forslag
4.1. Mulighet til å sykle til skolen
Mange grunnskoler har i dag i sitt ordensreglementet bestemt at barn ikke kan sykle til skolen før de har nådd et bestemt årstrinn eller en bestemt alder. For å endre på skolens mulighet til å forby dette i ordensreglementet må det gjøres enkelte endringer i forskriftens § 12-1 bokstav d. I dagens bestemmelse står det at skolen i ordensreglementet kan ta inn bestemmelser om forebyggende tiltak, f.eks. bruk av sykkel eller rulleskøyter. Skolene kan regulere forebyggende tiltak i ordensreglementet selv uten denne bestemmelsen, men dette er det eneste stedet der sykkel og rullskøyer eksplisitt nevnes. Vi foreslår derfor å fjerne delsetningen om «t.d. i høve til å bruke sykkel eller rulleskøyter». I stedet for dette foreslår vi at det presiseres at ordensreglementet kan omhandle trafikksikkerhet og andre forebyggende tiltak. Vi foreslår også at det fastsettes i forskriften at skolene ikke kan nekte elevene å sykle til skolen dersom foreldrene ønsker dette.

Vi presiserer at skolene fortsatt skal kunne utarbeide anbefalinger for elevenes mulighet til å sykle på skoleveien, basert på en vurdering av den aktuelle skoleveien. Skolens brukerorganer bør trekkes inn i dette arbeidet. Dersom skolene har slike retningslinjer vil foreldrene ha et godt utgangspunkt for å fatte en avgjørelse, sett i sammenheng med barnets ferdigheter, modenhet og kunnskap om trafikkreglene. Skolene kan imidlertid ikke lenger fastsette bindende pålegg om å nekte elevene å sykle. Elever som har fått lov til å sykle av foreldre må også kunne parkere trygt på skolens område.

Kilde: Pedlex Norsk Skoleinformasjon

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer