Elever i konflikt

 
I denne artikkelen forteller vi om fem relevante prinsipper om forebygging og håndtering av konflikter. Prinsippene gjelder hjemme og i andre arenaer, men vi skal fokusere på konflikter på skolen. Artikkelen er inspirert av kapittel 6 i den den klassiske læreboka «Barn og ungdommer med Asperger syndrom: prinsipper for undervisning og tilrettelegging av skoletilbudet.» Boka anbefales på det sterkeste.


Hvorfor havner elever med autisme/Asperger i konflikter?
Elever med autisme/Asperger opplever verden på en litt annerledes måte. De tenker og kommuniserer på en annerledes måte, og dette gjør det lettere å misforstå og bli misforstått. De sliter også med å fange opp felles beskjeder og sosiale koder. Når de i tillegg blir slitne og stresset i løpet av skoledagen, er det ikke alltid lett å unngå konflikter.


«Legg til rette for sosial skjerming ved behov.»
Det nytter ikke å snakke fornuft eller forsøke mekling når eleven er oppjaget. I en konfliktsituasjoner trenger eleven å trekke seg tilbake og få litt fred og ro. Lytt til eleven. Ikke trekk forhastede konklusjoner eller avfeie konflikten uten å gi ham (eller henne) mulighet til å uttrykke seg. Det er viktig at han slipper å forholde seg til medelevenes kommentarer og blikk.


 
«Gå ut fra at en gjensidig misforståelse ligger til grunn når det oppstår en konflikt.»
Eleven med Asperger sliter med å forstå andres perspektiv og meninger – også ting som folk flest tar som selvfølgeligheter. Vi kan ikke bare forvente at han lærer å forstå oss. Vi må også prøve å forstå ham – og ikke bagatellisere hans meninger eller ta avstand fra hans uvanlig tankemåte og atferd.


 
«Søk etter en positiv fortolkning av elevens reaksjoner.»
Det kan være fristende å avfeie elevens reaksjoner som uttrykk for særhet, vrangvilje eller dårlig oppdragelse. Men husk at eleven gjør sitt beste ut fra forutsetningene han har. Hvis reaksjonen hans virker urimelig eller overdrevet, da har du ikke ennå kommet til bunns i saken.
Han har sikkert mistolket eller gått glipp av informasjon som er viktig for ham. Vonde erfaringer og et høyt stressnivå gjør det vanskelig for ham å forholde seg hensiktsmessig til situasjonen, og diagnosen gjør det vanskelig for ham å forklare hva det handler om på en måte som er lett for deg å forstå.
Du kan ikke forvente å løse mysteriet der og da. Men det hjelper eleven å vite at du tror på ham. Be foreldrene om hjelp til å forstå barnets reaksjonsmønstre.


«Vær elevens tolk i forhold til andre elever og voksne som ikke kjenner eleven godt.»
Elever med autisme/Asperger kan plumpe ut med sårende kommentarer, men de har også lett for å bli såret selv. De forstår ikke andres intensjoner fordi de ikke mestrer indirekte kommunikasjon – for eksempel kroppsspråk, mimikk, gester, tonefall, sarkasme, fleip, metaforer og mer.
En lærer eller assistent som kjenner eleven godt bør fungere som «tolk» og bidra til å oppklare misforståelser og forebygge konflikter.


 
«Unngå viljeskamper og ubehagelige dirigeringer.»
Maktkamper gjør det vanskeligere å kommunisere med eleven på en hensiktsmessig måte:
– Hvis du snakker om hva «alle de andre» tenker og gjør, forsterker det elevens følelse av annerledeshet og udugelighet.
– Hvis du hever stemmen, kan eleven mistolke det som raseri og bli redd.
– Hvis du preker eller gjentar deg selv, blir det fort en uforståelig ordflom (for å få en lignende opplevelse, se på «William Tell Overture – Mom Style»).
– Hvis du bruker sarkasme/ironi eller livlig kroppsspråk kan eleven bli forvirret.
I verste fall kan den voksne bli fristet til å bruke hersketeknikker som latterliggjør eleven eller forsøker å påføre skyld og skam. Hvis situasjonen eskalerer, kan stresshormonene utløse en «kamp eller flukt»-reaksjon hos begge. Eleven stikker av eller blir aggressiv, og den voksne kan bli fristet til å bruke ulovlig tvang og makt.
Heldigvis er det lett å forebygge maktkamper og konflikter. Dagsplaner, gode rutiner og andre TEACCH-metoder hjelper eleven å forstå forventningene og følge dem uten «mas» fra en voksen.


Videre lesing om prinsipper for undervisning og tilrettelegging av skoletilbudet:
«Forståelsesvansker, utløsende forhold, reaksjoner og prinsipper» (rull ned til tabell 11.1)
«Forståelsesvansker hos personer med autismespekterproblematikk» (under hver type forståelsesvanske finner du tre kulepunkter: hva vansken betyr, hvilke reaksjoner du kan se hos eleven, og hvilke prinsipper du bør følge i møte med eleven).
 

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer