Barnehagenyheter 2014

barnehagenyheter

Har du ansvar for et barnehagebarn med autisme? Her finner du nyheter innen barnehageforskning og tips om nye bøker, hefter og rapporter.  


Nye hefter og rapporter (nedlastes gratis) 
Førskolebarn med autisme. «Identifisering, diagnostisering og oppfølging/behandling av førskolebarn med autismespekterforstyrrelser (ASF)» er en rapport om systemer,  rutiner og praksis i Helse Sør-Øst. Les rapporten her.
Språk i barnehagen. «Språk i barnehagen: mye mer enn bare prat» er en ny veileder fra Utdanningsdirektoratet. Veilederen handler om språkstimulering, språktilegnelse og dokumentasjon og vurdering av språk. Heftet avsluttes med tre sider om barn med språkvansker og –forsinkelser. Les veilederen her.


Boknyheter
«Inkludering:  Perspektiver i barnehagefaglige praksiser.» Boka ved Anne-Lise Arnesen (red.) har fokus på barnehagen i dens mange former. Den belyser inkludering i barnehagens hverdagsliv sett ut fra ulike perspektiver og innenfor ulike temaer (f.eks. spesialpedagogikk, kropp og forskning). Gå til innholdsfortegnelsen her.
«Barns språkutvikling: muntlig og skriftlig» ble lansert i ny utgave i 2013. Boka av Anne Høigård gir en grundig innføring og viser hvordan barn gradvis tilegner seg språket gjennom dialog, fortelling og lek. «Autentiske eksempler gjør stoffet levende og praksisnært,» skriver forlaget .
Tips:  Andre bøker om språkutvikling finner du på side 10 her.


Forskningsnyheter 
MoBa. Formålet med Den norske mor og barn-undersøkelsen (MoBa) er å finne årsaker til medisinske tilstander.  MoBa har også sett på hva som påvirker språkutvikling i barnehagealder. Les mer om alt dette i MoBas nyhetsbrev fra 2013.
Tidlige kommunikasjonsvansker.  UiB forskere har funnet ut at det går an å kartlegge og forebygge dysleksi allerede før barna har begynt å lese og skrive. Nå skal de undersøke tidlige kommunikasjonsvansker som kan tyde på vansker innen autismespekteret og ADHD. Les mer her.
Ny ordforrådtest. Forskere ved Læringsmiljøsenteret har utviklet en ny ordforrådtest for barn i overgangen mellom barnehage og skole.  Norsk vokabulartest (NVT) inneholder 45 illustrasjoner som barn på 5-6 år skal benevne – noen enkle og noen vanskelige. Les artikkelen her eller gå direkte til ordlista.
Språkforståelse. Forskning ved Institutt for spesialpedagogikk viser at fireåringene med størst ordforråd behersket tre ganger så mange ord som den svakeste gruppen i undersøkelsen. «Det mest slående er imidlertid at når de samme barna undersøkes på nytt tre år senere, har det ikke skjedd noen endring mellom de barna som har det største eller laveste ordforrådet. Forskjellene som etableres i førskolealder, viser en sterk tendens til å vedvare utover i skolealder.» Les mer i Aftenposten.
Sosial kompetanse. Tidlig barnehagestart har lite å si for barnets sosial kompetanse. En positiv relasjon til voksne i barnehagen er derimot viktig. Forskerne understreker at noen risikobarn trenger færre voksne å forholde seg til – og voksne som er villige til å jobbe ekstra for å skape gode relasjoner til dem over tid. Les mer i Aftenposten.


Tips: Les også barnehagenyheter fra tidligere år:   
– Barnehagenyheter 2013
Barnehage- og skolenyheter 2012

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer