Autismeforeningens landsmøte 14. – 15.april 2018

Landsmøtet 2018 ble denne gangen arrangert i Trøndelag, nærmere bestemt i Hell. To representanter fra styret i Sør-Trøndelag deltok: Julia Lindqvist og Fiona Druett.

Hva er landsmøtet? 

Landsmøtet er foreningens høyeste bestemmende organ,og dets oppgaver og plikter fremgår av foreningens vedtekter. Autismeforeningen i Norge (AiN) sitt landsmøte arrangeres annet hvert år.
 
Alle med gyldig medlemskap har rett til å møte på landsmøtet. I tillegg møter sentralstyrets medlemmer, daglig leder, og representanter fra faglig råd, ressursgruppen for voksne med ASD, kontoll- og klageutvalget (KKU), valgkomiteen og hvert fylkeslagsstyre.

Det er gjennom fylkeslagene AiNs enkeltmedlemmer kan utøve påvirkning på foreningens prioriteringer, planer og arbeid.

Landsmøtet legger føringer for hva AiN  skal arbeide med i de kommende år gjennom handlingsprogram, hvilke regler som skal gjelde gjennom vedtekter, og velger medlemmer til sentralstyret og andre organer.

Hvilke saker behandles på landsmøtet?

Landsmøtet behandler årsmelding, økonomi og handlingsplaner, samt innmeldte forslag.
Landsmøtet velger sentralstyre, valgkomité, faglig råd, KKU  og ressursgruppe for voksne med ASD.

Landsmøtet 14.-15. April 2018

Saksliste

01/2018 Konstituering

 1. Godkjenning av innkalling
 2. Godkjenning av dagsorden
 3. Valg av møteleder
 4. Valg av protokollførere
 5. Valg av protokollunderskrivere
 6. Valg av tellekorps

02/2018 Årsmeldinger i landsmøteperioden

 1. Sentralstyrets årsberetninger
 2. Ressursgruppen for voksne med Asperger syndrom
 3. Faglig råd

03/2018 Økonomi

 1. Revidert regnskap 2017
 2. Honorar
 3. Revidert budsjett 2018

04/2018 Justering av medlemskap og kontingent

 1. Fastsettelse av medlemstyper
 2. Fastsettelse av kontingent

05/2018 Strategiarbeidet

06/2018 Vedtektsendringer

 1. Vedtektene for Autismeforeningen i Norge
 2. Vedtektene for fylkeslag i Autismeforeningen

07/2018 Strategi- og handlingsplan for kommende landsmøteperiode

08/2018 Innkomne saker

 1. Migrasjonsarbeid
 2. Endringer om dato for Landsmøtet
 3. Sekretariatet oppdaterer funkis kurs deltager register
 4. Godgjøring for deltagelse på AiN sine kurs
 5. Elektronisk godkjenning av søknader, rapporter og regnskap
 6. Regionlag i store fylker
 7. Arbeid i styrene i store fylker
 8. Antall deltagere og stemmer på landsmøter
 9. Økonomi i sammenslåtte fylkeslag

09/2018 Valg

 1. Leder av sentralstyret
 2. Nestleder av sentralstyret
 3. Medlemmer til sentralstyret
 4. Medlemmer til faglig råd
 5. Medlemmer til ressursgruppen for voksne med ASD
 6. Medlemmer til kontroll- og klageutvalget
 7. Medlemmer til valgkomiteen

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer