Autismeforeningen i Norge, kort om Statsbudsjettet 2022

12. oktober 2021 la Regjeringen Solberg frem sitt forslag til statsbudsjett og nasjonalbudsjett for 2022.Forslaget innebærer at mange av ordningene og budsjettildelingene som berører mennesker med ASD forblir som de er, men vi finner både positive og negative forslag.

Det er ingen satsninger for vår gruppe – handlingsplan for likestilling, universell utforming, habilitering og rehabilitering, BPA. Ressurskrevende tjenester blir enda mer ressurskrevende for kommunene – innslagspunktet har med Solbergregjeringen økt fra 935 000 til 1 540 000 kroner. Egenandelstaket foreslås å økes fra 2469 til 2941 kroner, og egenandelen for aktivitetshjelpemidler økes fra 4000 til 5000 kroner. Mange vil også merke det hvis fribeløpet for uføre settes til null, som regjeringen forslår.

På den andre siden, syns Autismeforeningen det er positivt at regjeringen øker bevilgningene til _varig tilrettelagt arbeid_ (VTA), med 46 millioner kroner sammenlignet med fjorårets budsjett. På denne måten kan om lag 300 nylig etablerte plasser med utgangspunkt i revidert budsjett 2021, videreføres. Antallet økes altså ikke, men reduksjon forhindres. En milliard kroner er satt av til oppfølging av barn og unges psykiske helse, gjenvinning av tapt progresjon i barnehage og skole og styrket tolketjeneste i etterkant av pandemien. Mange familier strever med å finne frem i velferdstilbudene og trenger bedre hjelp og avlastning i hverdagen. Regjeringen foreslår 100 millioner kroner i kompensasjon til kommuner for merutgifter knyttet til lovfesting av rett til barnekoordinator. Det er bra. Det foreslås at lovendringen, som er en del av likeverdsreformen trer i kraft fra 1. august 2022. Helårsvirkningen av forslaget er 180 millioner kroner, tilsvarende om lag 280 koordinatorstillinger. Vi støtter også at «Helt Med» og TV Bra får henholdsvis 11 og 2,6 millioner kroner på Kulturdepartementets budsjett.   

 

Ny regjering lover gjennom blant annet Hurdalsplattformen og inkorporere CRPD i norsk lov, gjennomføre veikart skole og styrke organisasjoner som arbeid for likestilling. Ordninger for familier med særskilte behov skal også gjennomgås og forbedres, barn skal få den oppfølgingen og tilretteleggingen som de har behov for også i SFO og økt tilbud om tilrettelagte fritidsaktiviteter i samarbeid med idretten. Hurdalsplattformen vil også forplikte arbeidsgivere til å ansette flere med nedsatt funksjonsevne. Videre, styrke bemanningen i Nav for å sikre tettere oppfølging av brukerne og øke bruken av ordninger som gjøre det lettere å kombinere trygd og arbeid. 

Les mer om statsbudsjett 2022 på regjeringens sider: https://www.regjeringen.no/no/statsbudsjett/2022/id2871447/ 

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer