Årsmøtereferat 2016

Referat fra årsmøte i Hammerfest, Thon hotell, lørdag 12.03.2016

Tilstede: 7 medlemmer

Sonja Falch, Elin Irene Andersen, Britt Unni Pedersen, Bente Mathisen, Stig Are Brun, Ingebjørg Thorbjørnsen, Gunnhild Berglen.

Saksliste:

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
Innkalling og dagsorden ble godkjent.

2. Valg av møteleder og referent
Møteleder: Gunnhild Berglen
Referent: Ingebjørg Thorbjørnsen

3. Godkjenning av årsmelding 2015
Årsmelding ble godkjent

4. Godkjenning av regnskap 2015
Regnskapet ble lagt frem av leder og kasserer. Regnskapet ble godkjent.

5. Budsjett 2016
Budsjettet ble presentert av leder. Budsjettet ble godkjent.

6. Handlingsplan 2016

Handlingsplanen ble drøftet. Det ble enighet om å endre målet under område 2 til:
«Arbeide for at alle med autisme/Asperger syndrom får tilbud om ansvarsgruppe med koordinator og
en individuell plan som ivaretar den enkeltes rettigheter, utviklingspotensial og behov.»
Med denne rettelsen ble handlingsplanen godkjent.

Synlighetsprosjektet

Prosjektskissen for Synlighetsprosjektet ble lagt fram. Fylkeslaget arbeider med symboler som vi kan ha med som «pratestarter».

Kreftforeninga har sitt sløyfesymbol og Autismeforeninga har puslespillbrikken. Det ble også stilt spørsmål om foreninga skulle være
med i «Selvhjelp Norge» for å lage eget lokallag i Hammerfest. Fylkeslaget jobber med dette allerede med sine nettverksmøter i Kirkenes, Alta og Hammerfest.
De medlemmene som ønsker det kan selvsagt også delta i Selvhjelp Norges grupper. Flere melder behov for søskentreff og det jobbes med saken. Noen ønsker flere kurs.
Det er svært tidkrevende og koster mye å arrangere kurs, og vi har ikke ressurser for mer enn et kurs i året.

Verdens autismedag 2.4.16

Det er sendt mail til tre videregående skoler i fylket for å spørre dem om å bake kjeks/kaker til dagen
samt at foreningen kan komme på klassebesøk og informere om autisme og mat.
Alle skoler som tar imot klassebesøk får en kjevle med puslespillbrikker.
Vi kontakter sykepleier/vernepleierstudie for å høre om vi kan komme og holde foredrag hos dem.
Kulturhus og kirker er forespurt om å belyse bygningene med blått lys. Ingen har foreløpig svart positivt.
Det blir stand på kjøpesenteret i Hammerfest og Kirkenes. Det bestilles materiell og lages innmeldingsblanketter.

7. Innsendte saker

Fra fylkesstyret: Det er landsmøte i Autismeforeningen 07.04.16 på Hamar.
Årsmøtet gir fullmakt til at leder reiser med en ekstra fullmakt, og til at styret utnevner den andre representanten som reiser.

8. Valgkomiteens innstilling Valg

Fylkesleder: Gunnhild Berglen Ikke på valg

Nestleder: Line Pedersen Ikke på valg

Kasserer: Ingebjørg Thorbjørnsen Valg for 2 år

Styremedlem:

Synnøve Pettersen Gjenvalg for 1 år
Stig Are Brun Ikke på valg

Varamedlemmer:*
Kenneth Persen Kleppe Valg for 1 år
Lise Bernhard Valg for 1 år

Revisorer:
Merete Dølør Valg for 1 år
Jan Alexander Berg Valg for 1 år

Valgkomite:
Jan Dølør Gjenvalg for 1 år
Aud Reinholdtsen Gjenvalg for 1 år
Sonja L. Falch Gjenvalg for 1 år

Det var ingen andre forslag til kandidater.
Valgkomiteens innstilling ble vedtatt.

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer