Årsmøteprotokoll 2012

Årsmøteprotokoll 2012

Årsmøte 2012 Tremek Vestnes, laurdag 03.03.2012 kl 1200

Det var 15 frammøtte.

 

Sak 1 Godkjenning av innkalling og sakliste

 

Innkalling og sakliste vart godkjent utan merknader.

 

Sak 2 Val av møteleiar og dirigent

 

Som møteleiar vart vald Jostein Dalen

Som referent vart vald Ståle Tangen

 

Sak 3 Årsmelding 2011

 

Årsmelding 2011 var lagt ut på heimesida, og vart gjennomgått i møtet. Nokre punkt vart utdjupa og kommentert. Årsmeldinga vart deretter godkjent og lagd ved protokollen.

 

Sak 4 Revidert rekneskap 2011

 

Kasserar gjekk gjennom rekneskapen. Melding frå revisor med tilråding om godkjenning av rekneskapen vart omdelt og opplesen. Deretter vart rekneskap 2011 godkjent og lagt ved protokollen saman med revisjonsmeldinga.

 

Sak 5 Handlingsplan og budsjett 2011

 

Styret sitt framlegg til budsjett 2012 vart framlagt med ei utgift på kr 97200 og ei inntekt på kr 80000. Eigenkapitalen vil etter dette bli om lag 50000 kr ved utgangen av 2012. Budsjettframlegget vart deretter drøfta og vedteke.

 

Aktuelle tiltak/aktivitet 2012:

Årsmøte med fagseminar

Foreldresamling/helg

Foreldregrupper

Brukarrepresentasjon

Utvikling og gjennomføring av tilbod i samarbeid med Helseforetak

Likemannsarbeid

Deltaking på landsmøte og leiarmøte

 

Liste og aktuelle tiltak vart tekne til vitande.

 

Sak 6 Innkomne saker

 

Ingen innkomne saker.

 

 

Sak 7 Val

 

Valkomiteen presenterte kva funksjonar som er på val, og sine framlegg.

 

Deretter vart det halde val, med slike resultat:

 

Leiar: Helga Iren Kvien, Volda, for 1 år til 2013.

Nestleiar: Roger Rishaug, Vestnes, for 1 år til 2013 (er ikkje på val som styremedlem til 2013)

Kasserar: Ståle Tangen, Molde, for 2 år, til 2014

Styremedlem: Bjarne Brunsvik, Kristiansund, ikkje på val, tidl. vald til 2013

 

Styremedlem:

Valkomiteen gjorde framlegg om attval av Arne Solbakken, Kristiansund, for 2 år, til 2014.

Helga Iren Kvien gjorde framlegg om Gudbjørg Eiriksdottir, Ørsta, for 2 år, til 2014.

Valkomiteen trekte sitt framlegg.

Gudbjørg Eiriksdottir vart deretter vald.

 

1.varamedlem og heimesideredaktør: Jostein Dalen, Stranda, for 1 år til 2013

2.varamedlem: Hans Chr Flor, Molde, for 1 år til 2013

  Revisor:

  Hans Erik Stueflotten, Sykkylven, for 1 år til 2013

   

  Valkomite:

  Laila Hauknes, Kristiansund, for 1 år, til 2013 (leiar)

  Arne Solbakken, Kristiansund, for 2 år, til 2014

  Inger Sandvik, Ålesund, for 3 år, til 2015

   

  Etter årsmøtet var det først orientering om Tremek og omvisning i verksemda v/Roger. Deretter var det fagseminar med tema Asperger/høgtfungerande og arbeid/aktivitet v/Bjarne Jullum, Aspergerbedriftene, Drammen.

   

  Protokollen blir lagt ut på heimesida.

   

  Vestnes, 03.03.2012

   

  Ståle Tangen

  referent

  For lokallag

  Personvern

  Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer