Arbeidstakere med Asperger syndrom: deltakelse i forskningsprosjektet

Dette er en forespørsel til deg om å delta i et forskningsprosjekt som har til hensikt å kartlegge erfaringer og utfordringer til arbeidstakere med Asperger syndrom. Studien inngår som en del av en masteroppgave i regi av Institutt for Psykologi ved Universitetet i Tromsø, Norges Arktiske Universitet. Studien vil kunne bidra til forbedringer av organisering og tilrettelegging i ansettelsesprosesser for denne populasjonen, i tillegg til å øke forståelsen omkring Asperger syndrom hos arbeidsgivere. Forespørselen henvender seg til deltakere mellom 18 og 67 år som har fått diagnosen Asperger syndrom og som fungerer som arbeidstaker eller arbeidsledig.

Hva innebærer prosjektet?

Deltakelse i denne studien vil omfatte et intervju om dine utfordringer og erfaringer som arbeidstaker med Asperger syndrom. Lengden på intervjuet vil være på omkring 1-5 time. For å sikre en korrekt gjengivelse av informasjonen som gis av deltakerne under intervjuet ønsker vi å benytte båndopptaker under intervjuet.

Mulige fordeler og ulemper

Deltakelse i denne studien vil ikke medføre noen særlig form for risiko. En mulig ulempe ved deltakelse kan være at deltakeren blir oppmerksom på negative tanker eller emosjoner som er knyttet til eventuelle barrierer ved det å lykkes i arbeidslivet. En mulig fordel ved denne studien er økt forståelse omkring egen situasjon i tillegg til at informasjon om utfordringer og erfaringer i positiv og negativ forstand kan føre til en forbedring av dagens situasjon for arbeidstakere med Asperger syndrom.

Hva skjer med informasjonen om deg?

Informasjonen om deg skal brukes i en masteroppgave i tillegg til en mulig publikasjon i et relevant vitenskapelig tidsskrift. Identiteten til deltakerne vil ikke fremgå av masteroppgaven eller en eventuell publikasjon i et tidsskrift. Alle personopplysninger vil bli anonymisert i presentasjonen av resultatene fra studien. Underveis i prosjektet vil det kun være studenten og veileder som har tilgang til datamaterialet, og ved prosjektets slutt vil lydopptak og kodenøkler som kan identifisere deltakerne slettes (31.05.2017).

Frivillig deltakelse

Det er frivillig å delta i denne studien. Deltakeren kan når som helst trekke sitt samtykke til deltakelse i studien uten å oppgi noen grunn.

Dersom du ønsker mer informasjon om studien eller studiens utfall, kan du gjerne ta kontakt med oss.

Studien utføres ved:

Kristina Nyvoll Pedersen, student ved Institutt for Psykologi, UiT Norges Arktiske Universitet

Tlf: 95946709

E-post: kristina.nyvoll.pedersen@gmail.com

Prosjektleder:
Roald Øien, Stipendiat ved Institutt for Psykologi, UiT Norges Arktiske Universitet

Tlf: 93099994/77644344

E-post: roald.a.oien@uit.no

Word-versjon m/samtykkeskjema: Forespørsel om deltakelse – masteroppgave

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer