Arbeid – NAV

Del på Facebook

Heftet Arbeidssøkere med Asperger syndrom (2010) er "en veileder for saksbehandlere ved lokale NAV-kontor, tilretteleggere og andre samarbeidsparter i møte med arbeidssøkere med Asperger syndrom, autismespekterforstyrrelser og lignende sosiale og organisatoriske vansker."  Heftet er resultat av et prosjektsamarbeid mellom NAV ARK og Autismeenheten.  Målet ved prosjektetet var å få opp kompetansen i NAV om Asperger og kartlegge såkalt "best practice."  Les mer her (se side 3) eller i sluttrapporten fra 2010.  Helsetilsynet har også skrevet om prosjektet, i en artikkel fra 2011 som heter "Kunnskap som sysselsetter".


NAV prosjekter og tjenester

MOLAS er et unikt prosjekt for personer med Asperger syndrom. Prosjektet kombinerer både NAV støtteordninger og opplæring i arbeidslivskunnskap og fagkompetanse.  Prosjektet er et samarbeid mellom NAV arbeidsrådgivning Hordaland, kompetansesenteret Statped Vest og private bedrifter.  Prosjektet er videre beskrevet i en artikkel i Bergens Tidende.

Arbeid med bistand tar sikte på integrering av personer med nedsatt arbeidsevne i ordinært arbeidsliv.  Tiltaket kan tilby deg en personlig tilrettelegger som tar utgangspunkt i dine behov, interesser og evner, og som kan hjelpe deg til å finne en jobb du mestrer og trives i. 

"Senter for yrkesrettet attføring (SYA) gir tilbud om bistand til yrkeshemmede arbeidssøkere som er usikre på egne muligheter. Det legges vekt på at søkerne skal få økt innsikt i egne muligheter og begrensninger, sett i forhold til de krav som stilles i skoleverket og i arbeidslivet.  Med dette som utgangspunkt er målet at søkerne selv skal kunne legge en realistisk handlingsplan for videre attføring."

Vilje viser vei er en satsing på arbeid og psykisk helse. Satsingen har fokus på at arbeidsaspektet bør være en del av behandlingstankegangen og behandlingen. Ulike mestringstiltak, behandlingstilbud, aktivitetstilbud og arbeidsrettede tiltak på kommunalt nivå sees i sammenheng med NAVs tilbud og mål om en ordinær jobb. 

Psykiske vansker?  Hos noen med autisme/Asperger, er angst og andre psykiske vansker en like stor utfordring i arbeidslivet enn selve autismespekterdiagnosen.  Linken er til NAV sin nettside om arbeid og psykisk helse, med informasjon om tilbud, tiltak og tjenester for arbeidstakere med psykiske vansker.


Stønader og støtte

I februar 2010 arrangerte Akershus fylkeslag et seminar med temaet "Veien til arbeidsliv, jobb eller studier – hva finnes av stønader og støtte?"  Foredragsholderne var Bård Fossum og Helene Ugelstad Olausen, som deltar i prosjektet "Asperger syndrom og tilrettelegging av arbeid" (et samarbeid mellom bl.a. NAV og Autismeenheten).  Se powerpoint-presentasjonen her.


Andres erfaringer

Gikk i stønadsfelle.  Trygderettens kjennelse nr. 09/01423 handler om en mann som fikk innvilget uførepensjon, etter noen år med tidsbegrenset uførestønad.  Han tapte økonomisk på det og prøvde å bytte tilbake — men NAV avlo søknaden og Trygderetten var enig med NAV.  Før du setter frem krav om å bytte stønad (f.eks. få innvilget varig uførepensjon), bør du først be NAV lokal beregne de økonomiske konsekvensene), i følge papirutgaven av Handikapnytt 1/2010. 

Aspergere, arbeidsliv og NAV handler både om arbeidsstatistikk og personlige erfaringer.

Ufør for alltid? heter artikkelen om en kvinne på 22 år med Asperger syndrom.  Hun ønsker å jobbe, men møter ikke forståelse i NAV.

 

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer