Hvordan skrive en klage

«For et par uker siden sto presidenten i Juristforbundet frem i nyhetene. «Saksbehandlingen i NAV er preget av altfor mange feil,» sa han. En stor andel vedtak er for dårlige og blir omgjørt ved klage. Her i Akershus var omgjøringsprosenten hele 35,1% i 2010 (ifølge Tabell 5.3 i Riksrevisjonens Dokument 3:10 2011/2012). Det er ingen tvil at det nytter å klage, men terskelen kan være høy. I denne artikkelen prøver vi å gjøre det lettere å komme i gang.
NB: Dette er kun til generell opplysning og kan ikke erstatte juridisk rådgivning. Akershus fylkeslag er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider.


1. Start med å lese vedtaket og sjekke klagefristen.  
Når offentlige instanser skriver et enkeltvedtak, er de pliktet til å informere om klageretten. Dette gjelder både NAV, sykehus, kommuner, fylkesmenn, skatteetaten og andre offentlige instanser. Les gjennom vedtaket for å finne ut hvem du skal sende klage til, hvem som kan hjelpe deg med klagen og når klagefristen går ut. Noen ganger står denne informasjonen i et vedlegg.
Det er tryggest å klage innenfor fristen, men ikke gi opp hvis det er umulig for deg å rekke det. Du kan be om at fristen forlenges, i tråd med forvaltningsloven §29. Du kan også sende inn klagen seint og forklare hvorfor. Klageinstansen kan da vurdere om klagen skal tas opp til behandling eller ikke, jf. forvaltningsloven §31.
Vedtaket inneholder også en avgjørelse. Er den såpass klar og fullstendig at du forstår nøyaktig hva som ble innvilget? Har den en saklig begrunnelse? Er det noe du ikke er enig i? Eller noe som ikke stemmer?


2. Vurdér om du trenger hjelp.
Saken står og faller på om lovens vilkår er oppfylt. Vet du hva vilkårene er? Vet du hva tjenestens formål er? Hvis ikke, blir det vanskelig å finne gode argumenter. Det kan være lurt å ta kontakt med Rettighetssenteret, pasient- og brukerombudet eller andre instanser som kan hjelpe deg. Les mer i «Ikke tråkk på oss


3. Se om det finnes en klagemal som du kan bruke. 
Her finner du brevmal og klageskjemaer fra diverse instanser:


4. Skriv klagebrevet. 
Vanligvis vil det være tilstrekkelig å skrive ett par sider. Utfyllende kommentarer kan vedlegges som eget saksdokument.
Før klagen undertegnes, sjekk at følgende punkter kommer tydelig frem:

  • Informasjon om søkeren. Navn, personnummer og kontaktinformasjon.
  • Informasjon om vedtaket. Referansenummer og dato samt en kort beskrivelse, f.eks. «vedtak om spesialundervisning hvor det ble innvilget…»
  • Ønsket utfall. Noen ønsker høyere sats, flere timer eller andre kvantitative endringer i vedtaket. Andre ønsker kvalitative endringer, for eksempel hvor avlastningen skal gis eller hvilke målområder som skal dekkes av spesialundervisningen. Man kan også be om et vedtak som presiserer på en klarere måte hva som ble innvilget.
  • Begrunnelse. Du kan påpeke saksbehandlingsfeil, f.eks. kutt i tjenester uten individuell saksbehandling, manglende begrunnelse, faktafeil, urimelig skjønnsutøvelse eller feil anvendelse av lovverket. Du kan også fremheve viktige saksopplysninger og oppsummere andre forhold som kan ha betydning for sakens utfall.
  • Vedlegg. Lag en nummerert liste over vedlegg til klagen. Her er noen eksempler på dokumenter som kan belyse saken: legeerklæring, pedagogisk rapport, spesialistuttalelse, egne utfyllende kommentarer osv.
  • Oppsettende virkning. Iverksetting av vedtaket kan utsettes til klagen er behandlet. Si fra hvis du ønsker dette.

Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) har også gode tips om å klage. Les mer her.


5. Ikke gi opp. 
Man vinner ikke alltid i første runde. Det kan lønne seg å ta saken oppover i systemet til neste klageinstans. Hvis du har brukt alle klagemuligheter og mener at du har vært utsatt for urett eller feil fra det offentlige, kan du klage til Sivilombudsmannen.


Tips: Fylkeslaget har skrevet mange artikler om rettigheter. Vi har samlet dem her.