utdanning

Forskrift om endring i forskrift til opplæringslova og forskrift til friskolelova

Forskrift om endring i forskrift til opplæringslova og forskrift til friskolelova

Vedtatt: 04.03.2020 nr. 225 Hjemmel: Opplæringsloven § 3-4 Ikrafttredelse: 04.03.2020 – 01.08.2020 Ny § 3-3 a skal lyde: § 3-3 a Mellombels unntak frå kravet til dokumentasjon for fråvær av helsegrunnar Kravet til å dokumentere fråvær etter reglane om fråværsgrensa i § 3-3 fjerde ledd og reglane om føring av fråvær på vitnemål og kompetansebevis […]

Read More →

Read More →

Viktigheten av et stabilt tilbud til personer med autisme

Viktigheten av et stabilt tilbud til personer med autisme

Personer med autisme har et omfattende behov for stabilitet og forutsigbarhet i hverdagen. Den ekstraordinære situasjonen nå med omfattende nedstengning av offentlige tilbud er for mange svært krevende og kan medføre betydelige problemer for både brukere og pårørende. Bortfall av hverdagens rutiner kan være svært ødeleggende for autistiske individers fungering, også på lang sikt. Evner […]

Read More →

Read More →

Endring av opplæringsloven § 12-1

Endring av opplæringsloven § 12-1

Kunnskapsdepartementet har vedtatt endringer i paragraf 12-1 i forskrift til opplæringsloven. Endringen ble vedtatt 20.08.2015 og trådte i kraft samme dato. Endringen med utdrag av merknader fra Utdanningsdirektoratets høringsutkast gjengis nedenfor. § 12-1 Tryggleik for elevane Første ledd bokstav d skal lyde: d. I ordensreglementet for skolen kan det takast inn føresegner som nærmare regulerer […]

Read More →

Read More →

Top