Rettigheter

Forskrift om endring i forskrift til opplæringslova og forskrift til friskolelova

Forskrift om endring i forskrift til opplæringslova og forskrift til friskolelova

Vedtatt: 04.03.2020 nr. 225 Hjemmel: Opplæringsloven § 3-4 Ikrafttredelse: 04.03.2020 – 01.08.2020 Ny § 3-3 a skal lyde: § 3-3 a Mellombels unntak frå kravet til dokumentasjon for fråvær av helsegrunnar Kravet til å dokumentere fråvær etter reglane om fråværsgrensa i § 3-3 fjerde ledd og reglane om føring av fråvær på vitnemål og kompetansebevis […]

Read More →

Read More →

Verdens autisme dag 2. april 2016

Verdens autisme dag 2. april 2016

PROGRAM FOR VERDENS AUTISMEDAG 2. APRIL 2016 Vi har den gleden av å kunne invitere til verdens autismedag lørdag 2. april 2016. Sted : Glenne regionale senter for autisme, Fogdeveien 55. 3184 Borre Generalforsamlingen i FN erklærte i 2007 2.April for verdensdagen for oppmerksomhet rundt autisme. Dagen ble markert første gang i 2008. FN-resulusjonen som […]

Read More →

Read More →

Ny veileder for saksbehandling og tildeling av helse-og omsorgstjenester i kommunene

Ny veileder for saksbehandling og tildeling av helse-og omsorgstjenester i kommunene

Det har kommet en ny veileder i for saksbehandling som er et verktøy for alle som arbeider med saksbehandling og tildeling av helse og omsorgstjenester i kommunene. Utgangspunktet for saksbehandling og tildeling innenfor de kommunale helse – og omsorgstjenestene er at det skal tilbys riktige tjenester til rett tid og i tilstrekkelig omfang. God saksbehandling […]

Read More →

Read More →

Invitasjon til pårørende kurs for nærpersoner 20.februar 2016

Invitasjon til pårørende kurs for nærpersoner 20.februar 2016

Vi arrangerer nå et nytt kurs for pårørende og nærpersjoner. Det er mye likt det kurset som ble arrangert 30.01.16 med unntak av at dette kurset har informasjon fra Glenne regionale senter for autisme om deres foreldreveiledningsprogram og informasjon fra Nav om diverse rettigheter. Kurset passer for foreldre, tanter , onkler , besteforeldre og andre […]

Read More →

Read More →

Ny veileder fra helsedirektoratet om rehabilitering,habilitering,individuell plan og koordinator

Ny veileder fra helsedirektoratet om rehabilitering,habilitering,individuell plan og koordinator

Helsedirektoratet har nå laget en ny veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator. Målet med veilederen er at den skal hjelpe ledere og fagfolk til å arbeide bedre sammen om rehabilitering, habilitering,læring og mestring og koordinering. Helsedirektoratet ønsker å bidra til felles forståelse og enhetlig veiledning om sentrale spørsmål både knyttet til innhold i […]

Read More →

Read More →

Endring av opplæringsloven § 12-1

Endring av opplæringsloven § 12-1

Kunnskapsdepartementet har vedtatt endringer i paragraf 12-1 i forskrift til opplæringsloven. Endringen ble vedtatt 20.08.2015 og trådte i kraft samme dato. Endringen med utdrag av merknader fra Utdanningsdirektoratets høringsutkast gjengis nedenfor. § 12-1 Tryggleik for elevane Første ledd bokstav d skal lyde: d. I ordensreglementet for skolen kan det takast inn føresegner som nærmare regulerer […]

Read More →

Read More →

Top