Velkommen til årsmøte 18. februar!

Påmelding til årsmøtet gjøres her

Tid:
Lørdag 18. februar klokken 11:00
(kom i god tid, dørene åpner og registrering starter 10:30)

Sted:
FI-huset, Kvalebergveien 21, Hillevåg, Stavanger, inngang på nedsiden av bygget, opp første utvendige trapp ned mot jernbanen og inn dør til høyre.

Arrangementet er gratis, men vi trenger å vite hvor mange vi skal beregne mat og drikke til, så fint om du kan melde deg på via følgende lenke: Påmelding

Om du mottar innkalling pr post, men har en operativ epostadresse, setter vi stor pris på om du informerer Autismeforeningens kontor om dette på post@autismeforeningen.no . Jo færre brev vi må sende ut, jo mindre portoutgifter for fylkeslaget, og mindre merarbeid for de som gjør frivillig arbeid i fylkeslagstyret.
Saksliste:

Godkjenning av dagsorden

Valg av møteleder, referent, 2 protokollunderskrivere og tellekorps 2 stk

Årsmelding for 2016

Revidert regnskap pr. 31.12.2016

Budsjett 2017

Valg
Leder Inger Skjold – på valg
Nestleder Ruth Gravdal – på valg – stiller til gjenvalg
Styremedlem Siv K. Rege – på valg – stiller til gjenvalg
Kasserer Lene Hoff – ikke på valg
Sekretær Susanne Auestad – ikke på valg, men stiller plassen til disposisjon
Vara June Aastrøm Skjeldal – på valg – stiller til gjenvalg
Vara Marianne Selland Smelvær- på valg – stiller til gjenvalg

2 tillitsvalgte revisorer, eller 1 statsautorisert revisor velges for 1 år
Valgnemnd, 3 personer velges for 1 år

Vararepresentant til ledermøtet

Etter valget blir det en liten infosak
Nye føringer for tildeling av midler til nettverksgrupper er utarbeidet. Vi åpner for innspill fra årsmøtedeltakerne.
Avslutning av årsmøtet og lunsj ca kl 12:30.

Etter lunsjen blir det Medlemsmøte med et tema som sikkert både er interessant og aktuelt for mange av oss.
Mange medlemmer opplever at skole fungerer dårlig for deres barn som følge av ulike årsaker, og av og til går samarbeidet med skolen » i stå». Vi har invitert Utdanningsavdelingen hos Fylkesmannen i Rogaland for å si noe om regelverket knyttet til spesialundervisning og tilpasset opplæring med særlig vekt på tilrettelegging, inkludering og samarbeid med hjemmet.
Fra Fylkesmannen kommer Hilde Folkvord Juul og Tore Vignes
Medlemsmøte ferdig ca kl. 15:00

Sakspapirer vil bli lagt ut her på nettsiden senest 4. februar. Vi velger denne løsningen for å spare utgifter til porto, og ber om forståelse for dette. Dersom noen likevel har behov for å få sakspapirene tilsendt pr post, bes de kontakte undertegnede.

Med vennlig hilsen

Inger Skjold, leder AiN Rogaland