TEACCH

Et sett av prinsipper og metoder for tilrettelegging og strukturering av miljøet, både i opplæringssituasjonen og det generelle miljøet rundt eleven. En…

Les mer

Fakta om: Ord og forkortelser

ABA Applied Behavior Analysis = Anvendt atferdsanalyse. ADL Dagliglivets ferdigheter (Activities of Daily living). Ferdigheter som er nyttige/nødvendige for å…

Les mer

Autismespekteret — en kort innføring

Endelig er Autismeforeningens nye brosjyre om autismespekteret ferdig trykket. Brosjyren er utarbeidet av Autismeforeningens Faglige Råd. Vi legger den også…

Les mer

Åpent fagseminar – Autismespektertilstander – vansker og sårbarhet i skolealder – Hvordan tilrettelegge og inkludere i skolen?

Presentasjonene fra konferansen finnes her.  

Les mer

Kliniske oppslagsverk

BMJ Best Practice Omfattende og faglig godt oppslagsverk spesielt beregnet for allmennleger, men også nyttig for mange andre grupper. Frikjøpt…

Les mer

Nye prioriteringsveiledere for habilitering

Helsedirektoratet har revidert prioriteringsveilederne for habilitering for barn, ungdom og voksne slik at de er i tråd med pasient- og brukerrettighetsloven. Endringene trådte i…

Les mer

Blogginnlegg om boligtjenester

Dette er et blogginnlegg som angår de våre medlemmer med autisme. Boligsaken på Villa Eik i bydel Bjerke er viktig…

Les mer

Nytt rundskriv om tvang og makt

Dette rundskrivet IS-10/2015 erstatter rundskriv IS-10/2004 Lov om sosiale tjenester kapittel 4A – Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt…

Les mer

Fakta om: Forutsetninger for at personer med ASD skal kunne leve et mest mulig meningsfullt og selvstendig liv

Forståelse – Aksept – Anerkjennelse – Innsats Behov for hjelpere og samarbeidspartnere med tilstrekkelig kunnskap og kompetanse: som kan forstå og ta…

Les mer

Rettigheter og klagemuligheter som gjelder helse- og omsorgstjenester

Alle som oppholder seg i Norge har som hovedregel rett til helse- og omsorgshjelp som er «nødvendig». Plikten til å…

Les mer

Prosjektrapport om overgang fra skole til arbeidsliv

Prosjektet «Den vanskelige overgangen» hadde som mål å få mer kunnskap og kompetanse om prosessen i overgangen fra skole til…

Les mer

Mestring med mobiltelefon

Prosjektet «Mestring med mobil» er nå avsluttet. Resultatet er nettstedet www.iphone-kurs.no. På nettstedet kan nybegynnere lære å bruke diverse funksjoner på…

Les mer