Referat fra styremøte 04/21

Referat fra styremøte 04/21, 15. April digitalt.

Tilstede: Helene, Monica, Jørann, Hanne, Tone, Torild, Rob

ikke tlstede: Fred Ronny og Synnøve

Sak 30: Innkalling og saksliste 04/21 Godkjent

Sak 31: Referat og protokoll 03/21 Godkjent

Sak 32: Økonomi: Første kvartalsregnskap er levert Rising Regnskap. Vi har fått en del av grasrotandelen, og den var på 21 000 kr. Vi har fått inn midler fra Sparebank 1 på 6000 kr. Psykiatri og driftsmidler er søkt på i dag. Vi har kjøpt ny printer til kontoret i Torggt.

Sak 33: Landsmøte digitalt 25 og 26. April: gjennomgang av sakspapirene, men alle i styret oppfordres til å lese igjennom selv. De som skal delta på landsmøtet sitter samlet i våre lokaler. 

Sak 34: Årshjul: Helene har laget et foreløpig utkast til årshjul med aktiviteter og frister for søknader. Det blir et levende dokument.

Sak 35: Forventninger til styret -info fra leder: dette punktet forskyves til vi kan møtes fysisk, og når styret er fulltallig.

Sak 36: Politisk arbeid: Helene forslår en ny undersøkelse ut til medlemmene, med fokus på unge, og unge voksne og deres oppfølging i skole/lære b.la. Vi må planlegge spørsmålene godt. Tips fra Tone er å få med spørsmål angående bolig.

Sak 37: Befaring Rauland Camping – vi har satt av dato 29. Mai. Helene sjekker om det passer.

Sak 38: Eventuelt: 

About the Author

Styret Helene Kværnø (leder) Hanne Cecilie Larsen (nestleder) Fred Ronny Brox Johansen (styremedlem) Synnøve Lund (sekretær) Monica Samland Lund (kasserer) Tone Granheim (Styremedlem) Torild Kleiv (styremedlem) Jørann Kristiansen (kasserer) Hanne Cecilie Larsen (vara) Kontakt oss på telemark@autismeforeningen.no
Top