Fakta om: Ord og forkortelser

ABA Applied Behavior Analysis = Anvendt atferdsanalyse. ADL Dagliglivets ferdigheter (Activities of Daily living). Ferdigheter som er nyttige/nødvendige for å…

Les mer

Videreutdanning: Bedre læring for barn, unge og voksne med Autismespekterforstyrrelser

NTNUs videreutdanningstilbud "Bedre læring og livskvalitet for barn, unge og voksne med autismespekterforstyrrelser (ASF)" har utvidet søknadsfrist til 15. august,…

Les mer

Rett til spesialundervisning

Retten til spesialundervisning er hjemlet i opplæringslovens (opl) kapittel 5. Den gjelder både for grunnskolen og i den videregående skolen.…

Les mer

Videreutdanning: Bedre læring for barn, unge og voksne med Autismespekterforstyrrelser

Høsten 2010 starter et nytt utdanningstilbud for fagfolk som ønsker å dyktiggjøre seg i arbeid med mennesker med ASF-diagnose (autismespekterforstyrrelser).…

Les mer

Fagseminar om Asperger og skoletilbud en suksess

I forkant av Landsmøtet 2010 arrangerte Autismeforeningen tradisjonen tro et fagseminar. Seminaret var fulltegnet, og frykten for at mange deltakere…

Les mer

Typiske brudd og svikt i tjenester fra det offentlige

Som ledd i forberedelsene til St.meld nr 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen etablerte Helse- og omsorgsdepartementet våren 2009 til sammen 13 arbeidsgrupper…

Les mer

Bedre læring for barn, unge og voksne med Autismespekterforstyrrelser

NTNU tilbyr nå videreutdanning for personer som ønsker å dyktiggjøre seg i arbeid med mennesker med ASD-diagnose. Studietilbudet er organisert…

Les mer