Eksterne linker

Litteratur – Intervjuer ol

 • Intervju med Naoki Higashida, en mann med ikke-verbal autism og forfatteren av “Hvorfor hopper jeg”. Les her
 • Animasjonsfilm om sensorisk overfølsomhet Les Her
 • Hold kjeft! Du vet ingenting om livet! Etter at sønnen fikk diagnosen regressiv autisme, har forfatteren Olaug Nilssen lett og lett etter svar. Det eneste hun har møtt, er en lang rekke flate fjes. Les Her
 • Nei til boligdiskriminering! Dag Olav har autisme og utviklingshemning. Da foreldrene satte i gang et byggeprosjekt, ble han diskriminert av kommunen på grunn av sitt behov for omsorgstjenester. I denne artikkelen kan du lese mer om Dag Olav, om boligdiskriminering og om hvem som kan hjelpe deg hvis du (eller barnet ditt) opplever diskriminering. Mange har lest om Dag Olavs kamp for å få sitt eget hjem. Saken ble dekket av både Dagbladet og Aftenbladet.
 • Informasjon på engelsk om autisme samlet av en mor Les Her
 • Autismesiden.no er et nettsted hvor du finner nyttig informasjon om diagnosene innen autismespekteret. Det er et foreldrepar som driver denne nettsiden. De har en samling artikler, lenker og et aktivt diskusjonsforum hvor du kan delta med innlegg. De har også et bloggnettverk hvor de forsøker å samle autismerelaterte blogger. Nettstedet er ment både for personer med diagnose, familie, venner, kontaktpersoner og ellers alle andre som er ute etter informasjon om autisme. Autismesiden.no
 • BOK: Barn og unge med Asperger syndrom i skolen. Skolen skal ha plass til alle, men barn og unge med Asperger syndrom opplever sjelden skolen som en inkluderende arena. De faller lett utenfor sosialt og passer ikke helt inn i det mønsteret som skoletradisjonene har skapt. Barn og unge med Asperger syndrom i skolen

Ressurser – Barn, familie og parforhold

 • Ombud for helse, omsorg og oppvekst i Trondheim kommune.  Ombudet skal gi råd og veiledning om rettigheter og om hvordan man kan nå fram med sine krav. Mennesker som selv mottar tjenester fra helse-, omsorgs- eller oppvekstområdet, og deres pårørende, kan ta kontakt Les Her
 • Informasjon om det å være partner til et menneske med en autismespekterdiagnose.  Les mer her og her(skrevet på dansk)
 • Home-Start Familiekontakten Norge.Familien er grunnstammen i ethvert samfunn. I følge et afrikansk ordtak «trengs det en hel landsby til å oppdra barn”. Home-Start Familiekontakten ønsker å bidra til dette. Home-Start Familiekontakten
 • «Hva med oss?»er et nasjonalt tilbud om samlivskurs til par som har barn med nedsatt funksjonsevne. Tilbudet administreres sentralt av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), og drives rundt i landet av Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat). Seks familievernkontorer har et særlig ansvar for å organisere og lede arbeidet. Klikk her

Ressurser – behandling, tilrettelegging og funksjonsnedsettelse

 • Appbiblioteket er en nettbasert oversikt over apper for smarttelefoner og nettbrett for mennesker med funksjonsnedsettelser. Nettsiden er et samarbeid mellom Statped og NAV. Les Her
 • Rettighetsutvalget skal analysere og vurdere hvilke endringer som er nødvendige for å sikre oppfyllelsen av grunnleggende rettigheter til mennesker med utviklingshemming. Utvalget skal særlig se på selvbestemmelse, rettssikkerhet, skole, arbeid, helse og omsorg, og bolig. Les her
 • ASK-loftets nettsider inneholder teoretisk og praktisk fagstoff omkring alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK). Vi ønsker å gjøre relevant teori lettere tilgjengelig, og gjennom beskrivelser av materiell og metoder gi praktiske eksempler på tilrettelegging for barn, unge og voksne med behov for ASK. ASK-loftet ble åpnet oktober 2007.: Les Her
 • Velkommen til Pasient- og brukerombudet i Sør-Trøndelag Pasient- og brukerombudet skal arbeide for å ivareta pasientens og brukerens behov, interesser og rettssikkerhet overfor den statlige spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og sosialtjeneste, og for å bedre kvaliteten i disse tjenestene: Les Her
 • Kognitiv støtte med teknologi – fagstoff. Denne siden inneholder korte videoforedrag med fagpersoner som arbeider innen feltet kognitive vansker og/eller teknologi. Teknologi som kan gi kognitiv støtte er mobiltelefoner, app-er og nettløsninger. Dette er teknologi som kan bidra til at mennesker med kognitive utfordringer får hjelp til å mestre jobb og fritid: Les Her
 • Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) har gitt Barne-, ungdoms- og Familiedirektoratet, Bufdir, i oppdrag å følge opp loven om kommunale og fylkeskommunale råd for personer med nedsatt funksjonsevne. I oppdraget ligger å føre oversikt over at kommuner og fylkeskommuner følger lovens krav, samt å gi informasjon og veiledning overfor de kommunale og fylkeskommunale rådene for personer med nedsatt funksjonsevne. Oppdraget ivaretas av Deltasenteret i Bufdir. Som en del av dette oppdraget er det utarbeidet en temaside om råd for personer med nedsatt funksjonsevne. Den ligger her: Les Her
 • Psykologisk poliklinikk for barn og unge ved NTNU Les Her 
 • Psykologisk poliklinikk for voksne ved NTNU på Dragvoll Les Her 
 • Tilrettelagt fritid i Trondheim. Medlemmene som bor i Trondheim kommune kan se hva Tilrettelagt fritid har å by på, både for barn og voksne. Der står det også om hvordan alle (over 8 år) kan søke om
 • Aspergerbedriftene SA er et selskap som blant annet arbeider med å etablere egne bedrifter hvor vi kan ansette mennesker med Asperger syndrom, i stedet for at de skal leve et passivt liv på uføretrygd. Les Her
 • Abilia tilbyr hjelpemidler til mennesker med spesielle behov Les mer Her
 • Mitt sykehuspass er et hjelpemiddel for å samle viktig informasjon om personer med utviklingshemning ved sykehusinnleggelser. Det er beregnet på helsepersonell i sykehuset som ikke kjenner pasienten. I passet finnes informasjon som ikke finnes i pasientjournalen, men som er viktig for å kunne gi helhetlig pleie og omsorg til personer med kognitiv svikt. Les Her
 • Informasjon om støttekontaktordningen. En støttekontakt er lønnet av kommunen for å ha sosial kontakt med et annet menneske. Støttekontaktordningen er en tjeneste til personer og familier som har behov for det på grunn av for eksempel funksjonshemming eller sosiale problemer. Alle som trenger personlig hjelp til å aktivisere seg på fritiden eller til å leve et sosialt liv kan få hjelp av en støttekontakt.
 • NAKU Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemning. På disse sidene finner du artikler, filmer, lenkesamlinger og annet innhold knyttet til de aller fleste temaene NAKU har befatning med. Trykk på ett eller flere emneord for å filtrere innholdet tematisk. Psykisk helse hos mennesker med autisme og utviklingshemning. Klikk her
 • familienettet.no For familier med barn som har nedsatt funksjonsevne eller kronisk sykdom Klikk her
 • NevSom, Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser – ADHD, autisme, Tourettes syndrom – og hypersomnier. Nasjonalt kompetansesenter for autisme (Autismeenheten) og Nasjonalt kompetansesenter for ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi (NK) er slått sammen. Klikk her
 • Valnesfjord Helsesportssenter (VHSS) tilbyr habilitering, rehabilitering og arbeidsrettet rehabilitering på spesialistnivå. Våre ansatte har bred tverrfaglig kompetanse og spisskompetanse innen flere fagområder, og vi får svært gode tilbakemeldinger fra pasienter/pårørende/samarbeidspartnere. Klikk her
 • Beitostølen Helsesportsenter (BHSS) gir re-/habiliteringstilbud for barn, ungdom og voksne med ulike diagnoser, funksjonsnedsettelser og funksjonsnivå.
  De har vanligvis ikke egne grupper for ASD men barn og ungdom med ASD er velkommen sammen med ledsager. Klikk her

Ressurser – Skolevesen

 • Denne håndboken er ment som en første støtte til lærere i grunnskolen som arbeider- eller skal
  arbeide med elever med Asperger syndrom. Les Her
 • Møllehagen skolesenter er et fylkeskommunalt skoletilbud. Vi tilbyr opplæring og utredning til barn, ungdommer og voksne i sosiale og medisinske institusjoner. Elever med behov for særskilt tilrettelagt undervisning på videregående trinn kan få opplæring ved skolesenteret. Møllehagen skolesenter gir også spesialpedagogisk hjelp til barn under opplæringspliktig alder. Klikk her
 • Hvis pårørende har store konflikter med skole eller andre i kommunen, kan de kontakte Konfliktrådet. Les Her
 • Statped er en nasjonal etat som gir spesialpedagogiske tjenester til kommuner og fylkeskommuner. Statpeds samfunnsmandat er å bidra til at barn, unge og voksne med særskilte opplæringsbehov gis muligheten til å være aktive deltakere i utdanning, arbeid og samfunnsliv.: Les Her
 • Trenger du hjelp til å finne fram i paragrafjungelen? Jungelhåndboka 2015 er den eneste oppdaterte guiden gjennom lover og rettigheter innen velferdsretten Les Her
 • Ny Steinerskole på Heimdal– Et nytt Steinerskoleinitiativ for barn med særskilte behov i Trondheim Sør, Melhus, Klæbu, Skaun og Orkanger. Oppstart august 2013. Skolens målsetting er å bli en alternativ skole der både elever med funksjonsvansker og funksjonsfriske elever, kan leve sammen og bidra til mangfold og motvirke det stadig mer problematiske sorteringssamfunnet. Menneskeverdet står i sentrum og alle skal ha rett til en skolegang som er meningsfull og tilpasset den enkeltes evner, og som ikke nødvendigvis alltid er lik det et oppjaget samfunn har behov for. Noen liker å kalle pedagogikken for «Slow School» etter mønster fra små europeiske byer som bryter med vekstfilosofien og kaller seg «Slow City» Klikk her

Ressurser – Offentlighet

 • Hvilke rettigheter har familien til barn og unge med nedsatt funksjonsevne? Barn og unge med nedsatt funksjonsevne og familiene deres har behov for tjenester som ofte gis av mange forskjellige instanser og etater. Rettigheter er hjemlet i lover og forskrifter, og informasjonen er i liten grad samlet Mange bruker mye tid og krefter på å orientere seg i lovverk og tjenestetilbud. Dette heftet er ment å gjøre det lettere å finne fram. Heftet tar utgangspunkt i Gina som er født med nedsatt funksjonsevne. Det viser hvilke rettigheter hun og familien har fra hun blir født til hun er om lag 20 år og hvor familien kan henvende seg for å få hjelp. Heftet handler ikke om det å ha et barn eller en ungdom med nedsatt funksjonsevne, men om tilbud og rettigheter. Les Her
 • Meld saker, om f.eks. skole, som har vært hos fylkesmannen, til Likestillings- og diskrimineringsombudet Les Her
 • Hvis pårørende har store konflikter med skole eller andre i kommunen, kan de kontakte Konfliktrådet. Les Her

Foredrag og kurs

 • Vårres ønsker alle sammen velkommen til sin hjemmeside! Her vil du finne informasjon om aktiviteter og kurs, om LPP, ADHD Norge, Norsk Tourette Forening og andre organisasjoner og institusjoner av interesse. Fakta om AD/HD, Tourette Syndrom, Narkolepsi – linker til aktuelle sider m.m Brukerstyrt Senter «Vårres»
 • AUTISME / ASPERGER SYNDROM Forståelse og Praksis.SPISS sine medarbeidere har gjennom omfattende utdanning og lang og bred praktisk erfaring tilegnet seg spisskompetanse på en rekke områder innenfor autismespekterfeltet. SPISS tilbyr veiledning, kursing og materiell med høyt faglig innhold og praktisk vinkling. Klikk her
 • Regionalt fagmiljø (RFM) har ansvar–  for den statlige satsingen på kompetanseheving og tjenesteutvikling, og skal bidra til å øke kunnskapen og heve kvaliteten på tjenestene til barn, unge og voksne med nevropsykiatriske diagnoser (herunder autismespekterdiagnoser). Klikk her. Her vil aktuelle kurs og konferanser og annen informasjon legges ut.
 • Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU)– er et forsknings- og utviklingssenter som skal bidra til å øke kvaliteten på tjenestene rettet mot barn og unges psykiske helse og omsorg. Kompetansen ved senteret spres gjennom undervisning og formidling. Klikk her

Organisasjoner

 • FFO (Funksjonshemmedes fellesorganisasjon). Med sine 71 medlemsorganisasjoner, som til sammen har mer enn 335.000 medlemmer, er FFO Norges største paraplyorganisasjon for organisasjoner av funksjonshemmede og kronisk syke. Autismeforeningen er en medlemsorganisasjon av FFO. FFOs nettsider
 • Norsk atferdsanalytisk forening (Nafo), stiftet 1973 er en ikke-kommersiell medlemsorganisasjon som arbeider for utbredelse av atferdsanalyse i Norge. Foreningen har omkring 800 medlemmer. Hoveddelen av disse arbeider innen offentlig tjenesteyting, spesialisthelsetjenester eller innen høgskolesystemet. Klikk her
  • eMagasin for Atferdsanalyse (eMAA)er et magasin som publiseres over nett. Formålet er å gjøre atferdsanalytisk teori og praksis tilgjengelig for folk flest, uavhengig av bakgrunn, medlemskap eller abonnement. Klikk her

Forskning

 • BUPgen er et stort norsk forskningsprosjekt innen barnemedisin, habilitering
  og barne- og ungdomspsykiatri. Ved oppstart av prosjektet deltar Oslo universitetssykehus, Universitetsykehuset i Nord Norge, St. Olavs
  Hospital, Haukeland universitetssjukehus, Vestre Viken, Ahus og Sykehuset Innlandet. Det arbeides fortløpende med å få med flere sykehus Les Her

Diverse

 • Nettside med salg av balldyner, leker og mye annetLes Her
 • CP-foreningen Trøndelag eier en hytte på Oppdal. Hytta leies ut til medlemmer i CP-foreningen, men også andre. Den har fire soverom med sengeplass til 12 personer, kjøkken, stue og bad. Hytta er jevnt over bra utleid i helgene, men mye ledig på ukedagene.: Les her
 • TUBFRIM har støttet fylkeslaget økonomisk. Støtt deres humanitære arbeid. Les Her

Fritid

 • CP-foreningen Trøndelag eier en hytte på Oppdal. Hytta leies ut til medlemmer i CP-foreningen, men også andre. Den har fire soverom med sengeplass til 12 personer, kjøkken, stue og bad. Hytta er jevnt over bra utleid i helgene, men mye ledig på ukedagene.: Les her
 • Busklein gård. Busklein gård ligger på Leinstrand i Trondheim Kommune. Vi er en besøksgård for grupper fra barnehager og skoler. Ta gjerne kontakt for et besøk: Les Her

For søsken

 • Søskengrupper som gir mestring. Søsken til barn og unge med psykiske problemer kan få en bedre hverdag gjennom å møte andre i lignende situasjon. Det viser fire års erfaring med søskengrupper ved barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk, St. Olavs Hospital i Trondheim.: Les her

Kjøreopplæring

 • KMS trafikkskole i Trondheim spesialiserer seg på elever med spesielle behov, f.eks. med en autismespekterdiagnose, se herfor kontaktinformasjon, hvis du ønsker kjøreopplæring men trenger f.eks. ekstra forståelse og tålmodighet fra læreren.

Idrett

 • no ligger mye nyttig informasjon om idrett for funksjonshemmede. Her får du en oversikt over arrangementer/aktiviteter og kurs/seminarer/temakvelder (landsoversikt som oppdateres fortløpende), kontaktpersoner i idrettene, klassifisering, hvordan komme i gang med idrett, søke midler, aktivitetsmateriell, historikk m.m.
  Lenke
  Savner du noe på oversikten? Send e-post til: pej@idrettsforbundet.no

Reise

 • Avinor kan ordne assistanse om dette behøves ved flyreise. Bestill samtidig med at du bestiller reisen din hos flyselskap eller reisebyrå. Vær oppmerksom på at noen flyselskaper ikke kan motta bestilling av assistansetjeneste ved billettbestilling på internett. Bestilling av billett og assistanse må da gjøres på telefon. Reiseoperatøren vil så ta kontakt med Avinors leverandør av assistansetjenester ved den enkelte lufthavn: Les Her
Top