Søknadskjema

Tilretteleggingstilskudd (TRT)

TRT-midler er en tilskudd som blir tildelt Autismeforeningen fra studieforbundet FUNKIS og fordeles til fylkeslagene. Fordelingen baserer seg på søknader for bruken av midlene og skal kun brukes til tiltak som gjør det mulig for mennesker med autisme å ta del i kurs de ellers ikke kunne delta i. Eksempel på målgrupper er funksjonshemmede og personer med særlige omsorgsoppgaver, ifølge Lov om voksenopplæring. TrT skal brukes til å fjerne hindringer for deltaking i opplæring. Se Rundskriv F-16-9:Forskrift om studieforbund og nettskoler, kapittel 2, Til § 7:

Tilretteleggingstilskuddet skal være et supplement til opplæringstilskuddet, og gis for funksjonshemmede og andre deltagere som trenger særskilt tilrettelegging som medfører høyere kostnader for studieforbundet.

  1. Midlene skal i hovedsak være med på å senke utgiftene for kursarrangøren og slik at deltakerne ikke må betale urimelig stor deltakeravgift for å gjennomføre kurset. Autismeforeningen i Norge har levert dokumentasjon på hvorfor enkelte av foreningens kurs bør få TrT. Alle kurs/studietiltak i regi av foreningen som får TrT skal følge denne dokumentasjonen.
  2. TrT gis kun til kurs/studietiltak som fyller vilkårene til vanlig opplæringstilskudd (OT)

Søknadsskjema for TRT-midler.

Psykiatrimidler