Rapporteringer

Styret

Når årsmøte er ferdig og nytt styre valgt ønsker vi en liste over tillitsvalgte i fylkeslagstyret. Informasjon om det nye styret kan sendes inn via skjemaet styresammensetning, du kan velge om du vil melde inn via denne linken, eller laste ned en fil som du fyller ut og sender til kontoret.

Likepersoner

En del av rapporteringen til barne-, ungdoms og familiedirektoratet (bufdir) er å levere en oversikt over foreningens likepersoner. Det er derfor viktig at dere sender inn en oversikt til kontoret, uansett om det er styremedlemmer som fungerer som likepersoner, eller om ansvaret går på omgang. Skriv opp alle likepersoner som er godkjent av styret.

Rapporter likepersoner ved å laste ned dette skjemaet som du fyller ut og returnerer til kontoret.

Aktiviteter/Likepersonsarbeid

All aktivitet i foreningen bidrar til at foreningens økonomi. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) definerer 3 typer likepersonsarbeid, og vi må rapportere i tråd med deres definisjoner.Aktiviteter rapporteres av fylkeslagstyret eller andre som har fått ansvar for aktiviteter eller tiltak. Rapporteringene er en del av grunnlaget for driftstilskuddet fra Barn-, ungdom- og familiedirektoratet (Bufdir). Grunnlaget er basert på antall medlemmer, antall fylker med medlemmer, antall lokallag og diverse likepersonsaktiviteter.
Regelverket for tilskudd til funksjonhemmedes organisasjoner.

1. Samtale og Aktivitetsgruppe

Den første typen likepersonsarbeid er samtale- og aktivitetsgruppe. Dette er tidsavgrensede og temabaserte samlinger ledet av en likeperson. En gruppe vil i denne sammenhengen si tre eller flere deltakere. Denne typen  likepersonaktivitet baserer seg på fysiske samlinger, og ikke telefonsamtaler eller liknende. Nettverksgrupper og familietreff er eksempler på aktiviteter som kan rapporteres her. Er du i tvil, rapporter uansett. På kontoret sammenfattes alle rapporter, dersom du har valgt feil type, flytter vi bare på rapporten. Det er langt bedre å rapportere i feil type enn å ikke rapportere:-)

Innrapportering av grupper skjer via denne linken, eller ved å laste ned dette skjemaet som du fyller ut og returnerer til kontoret.

2. Likepersonskurs

Med likepersonskurs menes en tidsavgrenset aktivitet med pedagogisk innhold. En kursdag må ha varighet på minst to ganger 45 minutter med minimum fem deltakere inklusive kursleder.

Dersom dere i fylkeslaget arrangerer kurs for likepersoner rapporterer dere via denne linken, eller ved å fylle ut dette skjemaet som du fyller ut og returnerer til kontoret.

3. Arbeidsrettede likepersonskurs

En tredje type likepersonsaktivitet er arbeidsrettede likepersonskurs. Dette er kurs med arbeid og utdanning som tema, men målgruppen er ikke fagpersoner.

Slike kurs rapporterer dere via denne linken, eller ved å fylle ut dette skjemaet som du fyller ut og returnerer til kontoret.

Er du i tvil om hva som skal rapporteres eller hvilken type likepersonsarbeid du skal velge, rapporter uansett. På kontoret sammenfattes alle rapporter, dersom du har valgt feil type, flytter vi bare på rapporten. Det er langt bedre å rapportere i feil type enn å ikke rapportere:-) Ta kontakt med kontoret om du er usikker.