Rapporteringer

Styret

Når årsmøte er ferdig og nytt styre valgt ønsker vi en liste over tillitsvalgte i fylkeslagstyret. Informasjon om det nye styret kan sendes inn via skjemaet styresammensetning, via dette dokumentet som du fyller ut og sender til kontoret.

Likepersoner

En del av rapporteringen til barne-, ungdoms og familiedirektoratet (bufdir) er å levere en oversikt over foreningens likepersoner. Det er derfor viktig at dere sender inn en oversikt til kontoret, uansett om det er styremedlemmer som fungerer som likepersoner, eller om ansvaret går på omgang. Skriv opp alle likepersoner som er godkjent av styret.

Rapporter likepersoner ved å laste ned dette skjemaet som du fyller ut og returnerer til kontoret.

Aktiviteter/Likepersonsarbeid

All aktivitet i foreningen bidrar til at foreningens økonomi. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) definerer likepersonsarbeidet slik: «Likepersonsaktiviteter er en tidsavgrenset temabasert aktivitet og som ikke utelukkende har et rekreasjonelt formål». Det er sentralt at vi rapporterer i tråd med deres definisjoner. Aktiviteter rapporteres av fylkeslagstyret eller andre som har fått ansvar for aktiviteter eller tiltak. Rapporteringene er en del av grunnlaget for driftstilskuddet fra Barn-, ungdom- og familiedirektoratet (Bufdir). Grunnlaget er blant annet basert på rapportert likepersonsaktivitet
Regelverket for tilskudd til funksjonhemmedes organisasjoner.

Aktuelle former for likepersonsaktivitet:

Likepersonkurs

Vanlige likepersonkurs er defineres slik av Bufdir: «Med likepersonkurs menes en tidsavgrenset aktivitet med pedagogisk innhold. Det gis poeng per dag kurset gjennomføres. En kursdag må ha en varighet på minst to ganger 45 minutter med minimum fem deltakere inklusive kursleder.» Det er bare kurs foreningen arrangeres selv som gir uttelling til tilskudd. Målgruppen for kursene kan ikke være fagfolk, men må være medlemmer, personer som selv har diagnose og/eller deres pårørende. Opplæring av andre likepersoner vil kunne rapporteres som likepersonkurs.

Samtale- og aktivitetsgrupper

Med samtalegruppe og aktivitetsgruppe menes en tidsavgrenset og temabasert samling for flere enn to personer ledet av en likeperson. Det gis poeng per dag gruppen møtes og aktiviteten gjennomføres. Det er også her en hovedregel at aktiviteten krever fysisk tilstedeværelse. Det vil si at et møte på telefon ikke kan sies å være en samtale- eller aktivitetsgruppe.

All likepersonsaktivitet for 2017 rapporteres på dette skjemaet. (også her må du logge inn med en @autismeforeningen.no adresse for å få åpnet skjemaet.)

All likepersonsaktivitet for 2018 rapporteres på dette skjemaet. (Du må logge inn med en @autismeforeningen.no adresse for å få åpnet skjemaet.)

Er du i tvil om hva som skal rapporteres eller hvilken type likepersonsarbeid du skal velge, rapporter uansett. Administrasjonen sammenfatter alle rapporter, dersom du har valgt feil type, flytter vi bare på rapporten. Det er langt bedre å rapportere i feil type enn å ikke rapportere:-) Ta kontakt med Administrasjonen om du er usikker.