Statutter for Autismeforeningens forskningsfond og studiestipend

Hvordan gi bidrag til fondet >>

Nøkkelopplysninger om fondets styre mm. fra enhetsregisteret >>

Stiftelsen Autismeforeningens gavefond ble opprettet av Landsforeningen for autister (nå Autismeforeningen i Norge) i 1992 for midler som ble donert til foreningen til beste for mennesker med diagnose innen autismespekteret.

§ 1

Stiftelsens navn er fra 1.januar 2006 endret til Autismeforeningens forskningsfond og studiestipend.

§ 2

Stiftelsens formål er å yte bidrag til forskning og studiestipend for fagpersoner som arbeider med mennesker med diagnose innen autismespekteret.

§ 3

Stiftelsens grunnkapital er kr. 50.000,- og skal forvaltes i tråd med lover og retningslinjer for offentlige stiftelser. Minst 1/10 av avkastningen skal hvert år tilføyes kapitalen. Resten av avkastningen skal disponeres av stiftelsens styre til det formål som er angitt i § 2.

Avkastningen av kr.125.000 kan gå til studiestipend.

Avkastningen av den øvrige kapitalen skal gå til forskning.

Dersom styret finner det mest tjenlig, kan det fattes vedtak om å samle avkastningen over flere år til en større sum for et bestemt formål. Hvis et slikt vedtak ikke foreligger, skal ubenyttet del av den årlige avkastningen, etter at driftsutgifter er fratrukket, tillegges legatsummen og sammen med denne forbli urørt.

§ 4

Stiftelsens styre skal bestå av fire (4) personer oppnevnt av Autismeforeningens sentralstyre, med følgende sammensetning;

To representanter skal være medlem i Autismeforeningen i Norge, hvorav den ene har verv i sentralstyret.

To representanter skal være offentlig ansatt med nær tilknytning til arbeidet for mennesker med diagnose innen autismespekteret i Norge, minst én av representantene skal ha forskerkompetanse.

Styret velger selv sin leder. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.

Styremedlemmene oppnevnes for 2 år av gangen og slik at ikke flere enn to representanter skiftes ut samtidig.

§ 5

Stiftelsens forretningsfører er Autismeforeningens sekretariat/kontor.

Styret skal sørge for at regnskapet føres i samsvar med gjeldende regler i lov om stiftelser, og sørge for at regnskapet blir revidert.

Stiftelsens styre skal hvert år rapportere til Autismeforeningens sentralstyret innen utgangen av februar.

§ 6

Styrets leder sørger for innkalling til styremøte. Dette forhindrer ikke at hvert styremedlem kan kreve at styret innkalles til møte.

Styret skal føre møtebok.

§ 7

Omkostningen ved driften av legatet dekkes av legatet. Det ytes ikke godtgjørelse til styret utover utgifter til reise og kost.

§ 8

For øvrig skal de til enhver til gjeldende regler etter lov om stiftelser m.v. av 23.mai 1980 nr. 11 med endringer, sist ved lov av 16.juni 1989 nr. 71, gjelde for nåværende legat så langt det passer.

Hvordan gi bidrag til fondet >>