Langtidsprogram 2014-2020

Visjon: Varig god livskvalitet i et mangfoldig samfunn!

PRINSIPIELT GRUNNLAG

Autismeforeningen baserer sitt arbeid på FNs Menneskerettighetserklæring og FNs konvensjon om personer med nedsatt funksjonsevnes rettigheter. Autismeforeningens langtidsprogram beskriver det interessepolitiske grunnlaget for Autismeforeningen i Norge og bestemmes av landsmøtet i Autismeforeningen.

Autismeforeningens formål er, som beskrevet i vedtektene, å arbeide for at

 1. Samfunnet oppfyller sine forpliktelser overfor mennesker med autismespekterdiagnose(ASD) uavhengig av hvor man bor i landet.
 2. Mennesker med ASD har like muligheter for deltakelse i samfunnet.

RETTIGHETER

OPPVEKST

 • Alle har rett til tidlig utredning ved mistanke om autisme spekter diagnose (ASD).
 • Alle har rett på tidlig innsats og tilrettelegging ved mistanke om, og etter diagnostisering av ASD.
 • Alle har rett til opplæring om diagnosen. Det gjelder foreldre, besteforeldre, søsken og andre nærpersoner som tar del i omsorgsarbeidet.
 • Familier har rett til hjelp og støtte i omsorgsarbeidet, i tråd med den enkelte families ønske og behov. Herunder skal det vurderes hvordan søsken blir påvirket av familiens situasjon.
 • Barn i barnehage har rett på særlig individuell opplæring.
 • Barn og ungdom har rett til meningsfylte aktivitetstilbud utenfor skolen.

GRUNNSKOLE OG VIDEREGÅENDE SKOLE

 • Alle har rett til individuelt tilrettelagt opplæring som tar hensyn til den enkeltes behov.
 • Alle har rett til hjelp og støtte i alle situasjoner der det er behov for det i skolen. Den enkelte elev sine sosiale hjelpebehov skal også oppfylles.
 • Alle har rett til alternative læresteder eller læremiljøer der dette er ansett som det beste tiltak, og ønskelig for den involverte eleven og pårørende.
 • Alle med ASD har rett til å velge skoleløp ut fra særskilte interesser og behov.

HØYERE UTDANNING

 • Alle med ASD skal får særskilt vurdering om opptak til høyere utdanning når studiekompetanse mangler.
 • Alle med ASD skal få tilbud om veiledning gjennom utdanningsløpet.
 • Alle med ASD har rett på tilrettelagt avlegging av eksamen.

ARBEID

 • Alle har rett til å delta i arbeidslivet ut fra egne ønsker og forutsetninger.
 • Alle har rett til et individuelt tilrettelagt og meningsfylt dagtilbud eller aktivitet.

HJEM

 • Alle har rett til å ha et hjem.
 • Alle har rett til å bli behandlet med respekt.
 • Tilrettelagte boliger med tilsyn skal ta hensyn til den enkelte beboers behov for stabilitet og forutsigbarhet.
 • Alle har rett til assistanse fra personer med autismefaglig kompetanse og egnede personlige egenskaper.