Faglig Råds vedtekter

Faglig Råd er opprettet av Autismeforeningen i Norge og direkte tilknyttet foreningen.

Rådet ble opprettet allerede i 1982. Da fantes det ikke noen særlig kompetanse om autisme i det offentlige hjelpeapparatet. Derfor drev Faglig råd de første årene bl.a. med mer oppsøkende virksomhet til tjenestemottakere og foreldre.

I dag foregår det meste av Faglig råds arbeid gjennom rådgivning over telefon og e-post:post@autismeforeningen.no

Formål

Faglig Råd er opprettet av Autismeforeningen i Norge og direkte tilknyttet denne.

Rådets oppgaver er:

 1. Gi råd og veiledning til Autismeforeningen i Norge sine medlemmer, herunder foreldre, pårørende, personer med ASD-diagnoser, institusjoner og etater
 2. Bistå Autismeforeningen i å utarbeide informasjonsmateriell
 3. Bistå Autismeforeningen med dokumentasjon av mangelfull tjenesteyting til mennesker med autisme og Asperger syndrom.
 4. Være en rådgivende instans for sentralstyret.
 5. Faglig Råd skal være bredt sammensatt faglig og bestå av 8 faste medlemmer som foreslås av valgkomiteen og velges av Landsmøte for 2 år av gangen. Minst et av medlemmene skal være medlem av sentralstyret.
 6. Rådet har ett møte pr år der det fattes beslutning om arbeidsform for gjeldende et år framover.
 7. Beslutning om arbeidsform omfatter bl.a. møtehyppighet og krav til deltakelse på møtene i den gjeldende perioden.
 8. Respekt for klienters og pårørendes integritet er en grunnleggende norm for all virksomhet i Faglig Råd.
 9. Faglig Råds medlemmer tilkjennegir sin rolle som medlem i Faglig Råd ved kontakt i saker.
 10. Faglig Råds medlemmer har taushetsplikt.
 11. Informasjon om personer og saksforhold skal oppbevares i tråd med Datatilsynets regler om sensitiv informasjon.
 12. Dersom saker omtales utenfor Faglig råd skal saksforholdene anonymiseres.

Faglig Råds organisering og arbeidsform:

Driftsmidler

Driftsmidler avsettes i Autismeforeningens budsjett.