Arbeidsprogram for sentralstyret 2014-2016

Autismeforeningen i Norge skal

 • Arbeide for at samfunnet oppfyller sine forpliktelser overfor mennesker med autismespekterdiagnose, ASD.
 • Arbeide for like muligheter for deltakelse på ulike samfunnsområder.
 • Arbeide for forpliktende langtidsplanlegging i et helhetlig og livslangt perspektiv ut fra den enkeltes behov.
 • Drive opplysningsvirksomhet, voksenopplæring, stimulere til forskning.
 • Drive likemannsarbeid overfor enkeltfamilier, bidra til bedre mestring av hverdagen og forebygging av psykiske vansker.

Sentralstyret er Autismeforeningens interessepolitiske ledelse, og gir innspill til utforming av aktivitetene utarbeidet av foreningens daglige ledelse. I tillegg til foreningens ansatte støtter sentralstyret seg på det arbeidet Faglig Råd og ressursgruppa for mennesker med ASD gjør.

Sentralstyrets arbeidsmetoder er å jobbe interessepolitisk. Dette innebærer å gi innspill på konsekvenser i forhold til relevante høringer (høringsnotater), samt i møter med departementer, direktorater, helseinstitusjoner og andre relevante aktører (brukermedvirkning), synliggjøre de utfordringer og behov som personer med diagnose har (informasjonsvirksomhet). Sentralstyret skal utarbeide en strategi for pårørende, slik at det er et fokus på at de også skal kunne ha sine egne liv.

Samarbeid med andre funksjonshemmedes foreninger, spesielt FFO (Funksjonshemmedes fellesorganisasjon), er meget viktig i det interessepolitiske arbeidet, i utveksling av informasjon og å utvikle et kontaktnett.

Fokusområder for sentralstyrets arbeid:

 • Hjem
 • Skole
 • Arbeid
 • Kompetanseheving/kompetanseutvikling
 • Økonomi

 

Hjem

 Sentralstyret skal

 • Ferdigstille strategi for hjem og bolig.
 • sammen med FFO og andre arbeide for individuell rett til bosted med tilpassede tjenester
 • sammen med FFO og andre arbeide for at kommune, fylkeskommune og stat følger lovverket
 • sammen med FFO og andre arbeide for at alle skal ha reell medbestemmelse ved valg av bosted
 • sammen med FFO og andre arbeide for tilrettelegging av ferie og fritidstilbud, herunder økonomisk kompensasjon for merutgifter


Skole

 Sentralstyret skal

 • ferdigstille en strategi for skole.
 • gjennom brukermedvirkning, høringsuttalelser og bekymringsmeldinger sette fokus på konsekvenser i forhold til manglende tilrettelagt undervisning/spesialundervisning samt rutiner for å sikre overgang fra videregående opplæring til yrkesliv eller studier
 • arbeide for at de som har behov for det får et autismefaglig forankret og individuelt tilrettelagt heldagstilbud
 • sammen med FFO arbeide for bedre brukermedvirkning i PP-tjenesten både i grunnskolen og i videregående opplæring
 • sammen med FFO arbeide for at studenter med ASD får en tilrettelagt studiehverdag og lik rett til høyere utdanning
 • delta på møter i Brukerforum for likeverdig opplæring
 • videreføre samarbeid med Statped.


Arbeid

Sentralstyret skal

 • arbeide for at alle med ASD skal ha et individuelt tilrettelagt og meningsfullt arbeid, dagtilbud eller aktivitet
 • påvirke arbeidsgivere i offentlig og privat sektor til å se på mennesker med ASD som en ressurs i arbeidslivet.


Kompetanseutvikling/Kompetanseheving

Sentralstyret skal

 • Utarbeide strategi for kompetanseheving
 • Gjennom samarbeidet med Autismeenheten og aktuelle prosjekter stimulere til forskning innen ASD
 • Gjennom møter med Nasjonal kompetanseenhet for autisme følge utviklingen av Autismeenheten og Nasjonal kompetanseenhet for ADHD, Tourette og narkolepsi i forhold til regionale fagmiljøer for autisme
 • I samarbeid med foreningens daglige ledelse, gjennomføre fagseminar.
 • Fortsette samarbeidet med helseregionene ved å delta i samarbeidsforum mellom Autismeenheten og helseregionene.
 • videreføre samarbeidet med Faglig Råd og aktivt benytte dets kompetanse og erfaringer

 

 Økonomi

Sentralstyret skal

 • utarbeide strategi for foreningens økonomiske drift
 • arbeide for at arbeid i sentralstyret gir reell kompensasjon av ekstra utgifter og tapt inntekt
 • utarbeide strategi for sponsing og reklameinntekter