Om foreningen

Oppdatert feb 11, 2019 @ 09:43

Autismeforeningen er en sammenslutning av mennesker med autismespekterdiagnose, heretter kalt ASD, samt foreldre og andre pårørende, fagfolk og andre interesserte. Foreningen er nøytral i forhold til partipolitikk, religion, kjønn og etnisk tilhørighet.

Autismeforeningen har omtrent 4500 medlemmer og lag i alle fylker. Autismeforeningen i Norge ble stiftet i 1965. Her kan du lese Autismeforeningens historie

Landsmøtet

Den øverste demokratiske myndighet i foreningen er Landsmøtet. Alle medlemmer av foreningen har rett til å delta på landsmøtene. Tre delegater fra hvert fylke har stemmerett, samt en delegat fra Faglig Råd, en fra Ressursgruppen for mennesker med Asperger syndrom og 6 av delegatene fra sentralstyret. Landsmøtet vedtar arbeidsprogram for neste periode, langtidsprogram og eventuelle endringer i foreningens vedtekter, samt godkjenner regnskap og årsmelding.

Ledermøtet

Ledermøtet i Autismeforeningen arrangeres for at fylkeslagene skal kunne møtes, dele erfaringer, gi sentralstyret tilbakemeldinger på aktuelle temaer og godkjenne budsjett for etterfølgende år. Det er primært lederne som skal delta på ledermøtet, men andre delegater fra styrene i fylkeslagene har også anledning til å være med.

Sentralstyret

Sentralstyret har det juridiske ansvaret for foreningen og holder styremøter omlag 8 ganger i året. Styret har ansvaret for foreningens økonomi, sentrale møter og arrangementer og å delta i interessepolitiske møter og arrangementer. Sentralstyret arbeider også med viktige prinsipielle saker på vegne av mennesker med autisme spekter diagnoser. Daglig leder ved autismeforeningens kontor har sekretærfunksjon på styremøtene og delegerer oppgaver til kontorets ansatte.

Sentralstyret

Administrasjonen i Autismeforeningen

Kontoret til Autismeforeningen er i Grenseveien 99 i Oslo i et kontorfelleskap sammen med 5 andre pasientorganisasjoner. Det er 5 ansatte i Autismeforeningen, fordelt på 4,5 stillinger.

Administrasjonen

Fylkeslagene

Det meste av det medlemsrettede arbeidet i foreningen foregår i fylkeslagene. Der finner man likepersoner som kan være samtalepartnere, aktivitetsgrupper, samtalegrupper og kurs rettet mot både de med diagnose, foreldre og pårørende og fagpersoner. De som jobber i fylkeslagene gjør arbeidet på frivillig basis. Styret i hvert fylkeslag er ansvarlige for driften og aktivitetene i fylkeslaget.

Fylkeslagene

Ressursgruppen for mennesker med Asperger syndrom

Ressursgruppen består av tre menn og en kvinne som selv har diagnosen Asperger syndrom og bor spredt i landet. Medlemmene er anonyme på grunn av familien, arbeidsgiver eller andre private grunner. Medlemmene av gruppen velges for to år av gangen på foreningens landsmøte.

Gruppens oppgaver er å svare på spørsmål fra foreningens medlemmer om å leve med diagnosen. Gruppen gir også tilbakemeldinger til kontoret og sentralstyret om foreningens arbeid for mennesker med autismespekterforstyrrelser.

Ønsker du kontakt med ressursgruppen kan du sende en epost til: ressursgruppen@autismeforeningen.no.

Faglig Råd

Faglig råd i Autismeforeningen bistår foreningen med faglige spørsmål og problemstillinger. Medlemmene i rådet er frivillige og tar ikke betalt for å svare på henvendelser generelt, noe som innebærer at faglig råd ikke gir utvidet bistand i enkeltsaker. Det er flere instanser som kan bistå i enkeltsaker i det kommunale eller fylkeskommunale hjelpeapparatet og i lokale og regionale helsetenester, for eksempel pasient- og brukerombud, likestillings- og diskrimineringsombud eller fylkesmannen. Faglig råd kan komme med uttalelser på generelt grunnlag som kan bistå i videre kommunikasjon med hjelpeapparatet.

Faglig Råd

Styringsdokumenter

Autismeforeningens formål, organisering og drift er nedfelt i vedtektene. De gjeldende vedtektene er vedtatt på landsmøte med minimum av 2/3 av stemmeberettigede delegater.

Vedtekter vedtatt november 2018

 

Strategiplan Vedtatt 2018