Om foreningen

Oppdatert sep 29, 2021 @ 14:17

Autismeforeningen er en sammenslutning av mennesker med autismespekterdiagnose, heretter kalt ASD, samt foreldre og andre pårørende, fagfolk og andre interesserte. Foreningen er nøytral i forhold til partipolitikk, religion, kjønn og etnisk tilhørighet.

Autismeforeningen har omlag 6500 medlemmer og lag i alle fylker. Autismeforeningen i Norge ble stiftet i 1965. Her kan du lese Autismeforeningens historie

Landsmøtet

Den øverste demokratiske myndighet i foreningen er Landsmøtet. Alle medlemmer av foreningen har rett til å delta på landsmøtene. Tre delegater fra hvert fylke har stemmerett, samt en delegat fra Faglig Råd, en fra Ressursgruppen for mennesker med Asperger syndrom og 6 av delegatene fra sentralstyret. Landsmøtet vedtar arbeidsprogram for neste periode, langtidsprogram og eventuelle endringer i foreningens vedtekter, samt godkjenner regnskap og årsmelding.

Ledermøtet

Ledermøtet i Autismeforeningen arrangeres for at fylkeslagene skal kunne møtes, dele erfaringer, gi sentralstyret tilbakemeldinger på aktuelle temaer. Det er primært lederne som skal delta på ledermøtet, men andre delegater fra styrene i fylkeslagene har også anledning til å være med.

Sentralstyret

Sentralstyret har det juridiske ansvaret for foreningen og holder styremøter omlag 8 ganger i året. Styret har ansvaret for foreningens økonomi, sentrale møter og arrangementer og å delta i interessepolitiske møter og arrangementer. Sentralstyret arbeider også med viktige prinsipielle saker på vegne av mennesker med autisme spekter diagnoser. Daglig leder ved Autismeforeningens kontor har sekretærfunksjon på styremøtene og delegerer oppgaver til kontorets ansatte.

Sentralstyret

Sekretariatet i Autismeforeningen

Kontoret til Autismeforeningen er i Wergelandsveien 1-3 i Oslo

Sekretariatet

Lokallagene

Det meste av det medlemsrettede arbeidet i foreningen foregår i lokallagene. Der finner man likepersoner som kan være samtalepartnere, aktivitetsgrupper, samtalegrupper og kurs rettet mot både de med diagnose, foreldre og pårørende og fagpersoner. De som jobber i lokallagene gjør arbeidet på frivillig basis. Styret i hvert fylkeslag er ansvarlige for driften og aktivitetene i lokallaget.

Lokallagene

Ressursgruppen for mennesker med Asperger syndrom

Ressursgruppen består av to menn og to kvinner som selv har diagnosen Asperger syndrom og bor spredt i landet. Medlemmene er anonyme på grunn av familien, arbeidsgiver eller andre private grunner. Medlemmene av gruppen velges for to år av gangen på foreningens landsmøte.

Gruppens oppgaver er å svare på spørsmål fra foreningens medlemmer om å leve med diagnosen. Gruppen gir også tilbakemeldinger til kontoret og sentralstyret om foreningens arbeid for mennesker med autismespekterforstyrrelser.

Ønsker du kontakt med ressursgruppen kan du sende en epost til: ressursgruppen@autismeforeningen.no.

Faglig Råd

Faglig råd i Autismeforeningen bistår foreningen med faglige spørsmål og problemstillinger. Medlemmene i rådet er frivillige og tar ikke betalt for å svare på henvendelser generelt, noe som innebærer at faglig råd ikke gir utvidet bistand i enkeltsaker og behandler kun generelle saker. Det er flere instanser som kan bistå i enkeltsaker i det kommunale eller fylkeskommunale hjelpeapparatet og i lokale og regionale helsetjenester, for eksempel pasient- og brukerombud, likestillings- og diskrimineringsombud eller fylkesmannen. Faglig råd kan komme med uttalelser på generelt grunnlag som kan bistå i videre kommunikasjon med hjelpeapparatet.

Faglig Råd

Autismeforeningens Kontroll- og klageutvalg

Landsmøtet i 2016 vedtok å opprette Kontroll og klageutvalg (KKU).  Landsmøtet i 2018 endret AiN’s vedtekter § 12.1 slik at utvalget skal bestå av tre medlemmer som velges for to år. Sentralstyret har i samråd med utvalget fastsatt nærmere mandat basert på vedtektenes § 12.1.

  • Ståle: Mange år som tillitsvalgt i AiN; fylkesleder (åtte år), kasserer, revisor og likeperson i Møre og Romsdal fylkeslag, tre år i AiNs valgkomité.  Arbeidet med foreldrekurs i regi av helseforetak.  Far til fem inkl. mann 34 år med Asperger syndrom. Yrkeserfaring som journalist, ass. rådmann, personalsjef, direktør og daglig leder (bl.a. NAV). Utdannet samfunnsviter og historiker.
  • Elin: var leder av Autismeforeningen 1996-99 og har hatt flere perioder som medlem av sentralstyret, og har vært med i valgkomiteen mv. Er utdannet jurist, og har arbeidet i ulike departementer. Arbeider nå i Barne- og likestillingsdepartementet.  Er mor til en mann på 37 år med barneautisme. Bor i Oslo.
  • Sissel: Har ikke hatt tillitsverv i Autismeforeningen. Er autorisert regnskapsfører og har arbeidet på regnskapskontor, drevet eget regnskapskontor, vært kommunerevisor, og har de siste 8 år jobbet som regnskapsleder og nå controller i Hålogaland Kraft AS. Er mor til 2 jenter der den yngste på 27 år har diagnosen barneautisme.

Kontroll- og klageutvalgets formål, oppgave og arbeidsmåte framgår av mandatet. KKU har en uavhengig stilling og rapporterer til Landsmøtet.  Arbeidsgrunnlaget er foreningens styringsdokumenter, vedtekter, strategi, handlingsplan og budsjett. KKU er et kontrollutvalg og kan derfor ta opp saker selv, eller etter henvendelser fra medlemmer og tillitsvalgte. KKU er også et klageorgan og kan ta opp saker som er behandlet i foreningen.  Med basis i mandatet vil KKU gjøre en konkret vurdering i hvert tilfelle om en sak kan tas opp, og i tilfelle på hvilken måte.  Saksbehandlingen er skriftlig og parter har i utgangspunktet innsyn i alle saksdokumenter.

Kontroll- og klageutvalgets adresser:

Styringsdokumenter

Autismeforeningens formål, organisering og drift er nedfelt i vedtektene. De gjeldende vedtektene er vedtatt på landsmøte med minimum av 2/3 av stemmeberettigede delegater.

Vedtekter