Litt om tannbehandling og rettigheter som kan være aktuelle for de som er på autismespekteret

Når det gjelder rettigheter til tannbehandling på offentlig tannklinikk kan det være lurt å sjekke de forskjellige gruppene i regelverket under:

Gruppe A gjelder fx gratis tannbehandling på offentlig tannklinikk for barn og unge opptil 18 år.

Gruppe D gjelder ungdom 18-20 år, som kun skal betale 25% av honoraret på offentlig klinikk t.o.m. det året de fyller 20 år.

Gruppe B omfatter de med psykisk utviklingshemming, som har rett på gratis tannbehandling på offentlig klinikk livet ut.

Gruppe C1 kan gjelde noen på autismespekteret.

Gruppe C2 er veldig aktuell for de på autismespekteret.

Gruppe E3 og E4 kan også gjelde noen på autismespekteret

 

For voksne på autismespekteret som ikke faller inn under noen av disse prioriterte gruppene, kan det likevel være mulig å ha rettigheter ift Helfo (Folketrygden). Det finnes 15 forskjellige innslagspunkt som gir forskjellige grader av refusjon/dekning, hvor punkt 1 og 14 kanskje er de som kan være mest aktuelle for noen på autismespekteret. Vær oppmerksom på at disse innslagspunktene ikke gir refusjon dersom man har rettigheter i Den offentlige tannhelsetjenesten:

1. Sjelden medisinsk tilstand
2. Leppe-kjeve-ganespalte
3. Svulster i munnhulen, tilgrensende vev eller hoderegionen for øvrig
4. Infeksjonsforebyggende tannbehandling ved særlige medisinske tilstander
5. Sykdommer og anomalier i munn og kjeve
6. Periodontitt
7. Tannutviklingsforstyrrelser
8. Bittanomalier
9. Patologisk tap av tannsubstans ved attrisjon/erosjon
10. Hyposalivasjon
11. Allergiske reaksjoner mot tannrestaureringsmaterialer
12. Tannskade ved godkjent yrkesskade
13. Tannskade ved ulykke, som ikke er yrkesskade
14. Sterkt nedsatt evne til egenomsorg hos personer som har varig sykdom eller varig
nedsatt funksjonsevne
15. Helt eller delvis tanntap, uten egne tenner i underkjeven

 

 

Her er regelverket som ligger til grunn for offentlig tannbehandling:

Lov om tannhelsetjenesten bestemmer hvem som har krav på gratis tannbehandling. I tillegg har fylkestinget i Rogaland vedtatt at andre grupper også skal ha gratis tannbehandling på offentlig tannklinikk.

Søknadsskjema om nødvendig tannbehandling (oppdatert des 2014) til bruk for gruppene B, C1, C2, E3, E4 og rusmiddelavhengige. Utfylt søknadsskjema med eventuelle vedlegg sendes til den lokale tannklinikken for godkjenning. Se oversikt over alle tannklinikkene i Rogaland på www.tannhelserogaland.no

Lovpålagte grupper som har krav på gratis tannbehandling:

Gruppe A
Barn og ungdom fra fødsel til og med det året de fyller 18 år
Tilbud: Fri behandling på offentlig tannklinikk.
Betaler selv for idrettsskinner.

Gruppe B
Psykisk utviklingshemmede over 18 år
Tilbud: Fri behandling på offentlig tannklinikk.

Gruppe C1
Eldre, uføre og kronisk syke med opphold i somatiske/psykiatriske institusjoner som sykehjem, aldershjem og sykehus.
Tilbud: Gratis nødvending behandling på offentlig tannklinikk forutsatt at oppholdet vil vare utover 3 måneder. Kun akutthjelp dersom oppholdet er kortere.

Rusmiddelavhengige som oppholder seg i behandlingsinstitusjoner etter lov om spesialisthelsetjenesten og omsorgsinstitusjoner etter sosialtjenesteloven.
Tilbud: Gratis nødvendig behandling på offentlig tannklinikk når oppholdet har vart 3 måneder. Akutthjelp fra 1. dag.

Gruppe C2
Pasienter som mottar hjemmebaserte tjenester i åpen omsorg på grunnlag av vedtak etter Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 pkt. 6. Dette gjelder følgende tjenester:

a. helsetjenester i hjemmet,
b. personlig assistanse, herunder praktisk bistand og opplæring og støttekontakt,
c. plass i institusjon, herunder sykehjem og
d. avlastningstiltak.

Unntak: Praktisk hjelp etter pkt 6 bokstav b gir ikke rett til gratis tannbehandling.
Tilbud: Gratis nødvendig behandling på offentlig tannklinikk når hjelpen gis minst 1 gang i uken og det er forventet at den vil vare utover 3 måneder. Hjelpen må ivareta et vesentlig pleiebehov for brukeren. Kun akutthjelp dersom hjelpen er av kortere varighet.

Gruppe D
Ungdom som fyller 19 eller 20 år i behandlingsåret.
Tilbud: Betaler 25 % av honoraret inkludert tannteknikerutgifter, unntatt for gitt behandling hvor trygderefusjon, helt eller delvis vil dekke deler av kostnaden.
Ikke-lovpålagte grupper som har krav på gratis tannbehandling

Gruppe E1
Fengselsinnsatte.
Tilbud: Innsatt med opphold lenger enn tre måneder skal tilbys tannhelseundersøkelse og behandling i tannklinikk i fengslet, eventuelt ved fremstilling utenfor fengslet. Både forebygging, nødvendig og/eller akutt tannbehandling dekkes av staten innenfor rammen av øremerkede tilskudd. Mer omfattende odontologisk rehablitering skal imidlertid dekkes av innsattes egne midler, eventuelt med bidrag fra sosialtjenesten i vedkommendes hjemkommune.
Veileder for helse- og omsorgstjenester til innsatte i fengsel

Gruppe E3
Personer med psykiske lidelser som får poliklinisk behandling i spesialisthelsetjenesten over en periode på minimum tre måneder. Tilbud: Gratis nødvendig tannbehandling på offentlig tannklinikk. Akutthjelp fra 1. dag. Det er en forutsetning at brukeren ikke mottar lønn, inkludert sykepenger eller arbeidsavklaringspenger (tidligere attførings-, rehabiliteringspenger eller tidsbegrenset uførepensjon)

Gruppe E4
Personer i pleie av pårørende. Pleiebehovet må attesteres av lege.
Tilbud: Gratis nødvendig tannbehandling på offentlig tannklinikk når pleieperioden er forventet å vare utover 3 måneder. Akutthjelp fra 1. dag. Det er en forutsetning at brukeren ikke mottar lønn, inkludert sykepenger eller arbeidsavklaringspenger (tidligere attførings-, rehabiliteringspenger eller tidsbegrenset uførepensjon)
Rusmiddelavhengige med kommunale tiltak eller LAR – se rundskriv fra 2006

Rusmiddelavhengige som mottar kommunale tjenester etter Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr 5 og 6, på grunn av sitt rusmisbruk, i mer enn 3 måneder.
Tilbud: Gratis nødvendig behandling på offentlig tannklinikk, eller hos privatpraktiserende tannlege som Tannhelse Rogaland har avtale med. Akutthjelp fra 1. dag.

Generelt for gruppe E3 og E4
Graden av vederlagsfrihet ved tannbehandling, bestemmes av fylkeskommunen. Det er en forutsetning at pasientene i denne gruppen ikke mottar lønn, inkludert sykepenger eller arbeidsavklaringspenger (tidligere attførings-, rehabiliteringspenger eller tidsbegrenset uførepensjon)
Retningslinjene for gruppe E ble presisert i Helse- og sosialutvalget på møtet 12.02.03. i sak 03/00406.

Tilbudet om gratis nødvendig tannhelsehjelp tar utgangspunkt i Helsedirektoratets veileder ”God klinisk praksis i tannhelsetjenesten” (I5-1589)

Nødvendig tannbehandling i klinisk arbeid er den informasjon og behandling som skal til for at enkeltpersoner kan oppnå og selv bidra til å opprettholde akseptabel oral helse. Akseptabel oral helse innebærer at brukeren:
• ikke har smerter, ubehag eller alvorlige lidelser i munnhulen
• har tilfredsstillende tyggefunksjon
• kan kommunisere og ha sosial omgang uten problemer som skyldes tennene
Skulle det oppstå uenighet om dette, kan overtannlegen kontaktes.

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer