Landsmøte og Ledermøte 2022

Autismeforeningen i Norge inviterer til Landsmøte og ledermøte 21.-23. oktober på Quality hotel Tønsberg i Vestfold.

Det vil bli arrangert en fagkonferanse på fredag ettermiddag. I år inngår fagkonferansen i deltakerprisen for de som deltar hele helgen. Fagkonferansen innledes med lunsj kl. 12 på fredag. Landsmøtet avholdes lørdag og ledermøtet søndag. Helgen avsluttes når ledermøtet er ferdig, men senest kl. 14 på søndag. Les mer om program og innhold på hvert møte lengre ned på siden.

Rammeprogram

Fredag

12.00 Lunsj
14.00 Fagkonferansen starter
18.00 Fagkonferansen avsluttes
19.00 Middag

Lørdag

9.00 Landsmøtet åpnes
13.00 Lunsj
14.00 Landsmøtet fortsetter
17.00 Vestfold lokallag 50 år markering
19.00 Festmiddag

Søndag

9.00 Ledermøtet starter
13.00 Lunsj
14.00 Ledermøtet avsluttes

NB! Det kan komme endringer i programmet

Påmelding

Meld deg på samt bestill flybilletter her https://skibladnir.jotform.com/221781061472856 Påmeldingsfrist er 7. september.

Pris

5500 kr enkeltrom fredag til søndag
5100 kr dobbeltrom fredag til søndag

Overnatting fra torsdag til fredag koster 1590 kr i enkeltrom og 896 kr per person i dobbeltrom.

Lokallaget dekker selv oppholdsutgiftene til landsmøtet og ledermøtet. Reiseutgiftene fordeles jevnt mellom alle deltakende lokallag for 2 representanter fra hvert lokallag. Enkeltmedlemmer som deltar uten å være valgte delegater, dekker reise og eventuelt opphold selv.

Landsmøte

Landsmøtet er foreningens høyeste bestemmende organ, og dets oppgaver og plikter fremgår av foreningens vedtekter. Landsmøtet i Autismeforeningen arrangeres hvert annet år innen utgangen av november.

Landsmøtet består av:

  • sentralstyrets medlemmer
  • representanter fra Ressursgruppen for voksne med ASD
  • representant fra Valgkomiteen
  • representanter fra hvert av lokallagsstyrene
  • representant fra Kontrollkomiteen
  • sekretariatsleder
  • observatører kan inviteres til å delta på landsmøtet.

Saker og innmelding av saker

Lokallaget kan sende inn saker de ønsker skal tas opp på landsmøtet minst 8 uker før møtet. Frist for å sende inn saker til landsmøtet 2022 er 26.08.2022. Saker sendes til post@autismeforeningen.no.

Saker som ikke er meldt inn innen innsendingsfristen kan ikke reises som sak på landsmøtet. Kun de sakene som står oppført på sakslisten kan behandlet på landsmøtet. Alle vedtak med unntak av bestemmelsene under §15 Vedtektsendringer og §33 Oppløsning treffes ved simpelt flertall.

Delegater og stemmefullmakter

Lokallaget kan sende 3 representanter til landsmøtet (med stemme-, forslags- og talerett). Hvis bare 1 eller 2 delegat(er) reiser, kan denne(de) bruke alle 3 stemmene dersom de har gyldige fullmakt(er). Ressursgruppen for voksne med ASD har 2 stemmer. Hvis kun 1 reiser, kan vedkommende bruke begge stemmene dersom de har gyldig fullmakt.

Det skal leveres en fullmakt for hver stemme. Fullmaktene skal leveres til sekretariatet før
landsmøtets åpning. For å regnes som gyldig må fullmakten være undertegnet av leder av
lokallaget og et styremedlem som ikke er delegat til landsmøtet. Dersom en representant ikke har
gyldig fullmakt kan vedkommende be landsmøtet om å stemme over hvorvidt vedkommende skal
kunne få benytte sin stemmerett.

Sakspapirer

Lokallaget får tilsendt papirene 4 uker før møtet slik at styret kan diskutere sakene på forhånd.

Ledermøte

Ledermøtet består av sentralstyret og en representant fra hvert lokallag, vanligvis leder,
og en representant fra Ressursgruppen for voksne med ASD. I tillegg har medlemmer av
styret i lokallagene, medlemmer av Ressursgruppen for voksne med ASD, Kontrollkomiteen,
sekretariatsleder, faglig råd og valgkomiteen tale- og møterett. Lokallaget velger selv sin
representant til ledermøtet.

Ledermøtet vedtar budsjettet og handlingsplan for påfølgende år. Regnskap godkjennes
av landsmøtet, for begge årene som har gått siden forrige landsmøte. Ledermøtet er
beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede. Vedtak fattes med simpelt
flertall. Ved stemmelikhet er sentralstyrets leders stemme avgjørende.

Sakspapir og dokumenter

Last ned fullmakt for delegater til landsmøtet

Fullmakt word

Fullmakt PDF

Sakspapirer landsmøte

Sakspapirer ledermøte

Logg inn