Kurs om autisme/ASD og psykiske lidelser

HELSE FONNA HAUGESUND
Autismetyngdepunktet – regionalt tyngdepunkt for autisme, utviklingshemning og alvorlige atferdsproblemer/psykiske lidelser.

Den 27. november 2014 Autismetyngdepunktet til seminar om autisme/ASD og psykiske lidelser.

Foredragsholdere:
Sissel Berge Helverschou, Ph.d., psykologspesialist med fordypning i habilitering, og ansatt som forsker ved Nasjonal kompetanseenhet for autisme, Oslo Universitetssykehus.

Grete Muller, Representant for brukerorganisasjonen Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU).

Representanter fra ulike helse regioner som yter spesialiserte tjenester til denne brukergruppen.

PROGRAM:

08.30-09.00 Registrering og kaffe
09.00-09.10 Koordinator ønsker velkommen
09.10-09.30 Brukerorganisasjon NFU informerer v/Grete Muller
09.30-10.15 Psykisk helse hos mennesker med autisme og psykisk utviklingshemning v/ Sissel Berge Helverschou
10.15-10.30 Pause m/kaffe
10.30-11.30 Forts: Psykisk helse hos mennesker med autisme og psykisk utviklingshemning v/ Sissel Berge Helverschou
11.30-12.00 Lunsj m/enkel servering
12.00-12.30 Kasuistikk fremlegg 1
12.30-12.45 Pause
12.45-13.15 Kasuistikk fremlegg 2
13.15-13.30 Pause m/kaffe
13.30-14.00 Kasuistikk fremlegg 3
14.00-14.15 Pause
14.15-14.45 Kasuistikk fremlegg 4
14.45- Oppsummering og avslutning

Praktisk informasjon:
Påmelding gjøres via mail til: synnove.fagerland@helse-fonna.no
Påmeldingsfrist: 12. november 2014.
Konferansen 27. november foregår ved Haugesund sykehus, auditoriet i kjeller. Konferansen er gratis for deltakerne.

Temaer som vil bli belyst i løpet av dagen:
Psykisk helse for mennesker med autisme og utviklingshemning
Som befolkningen for øvrig kan mennesker med autisme utvikle psykiske lidelser som angst, depresjon, tvangslidelse og psykose i tillegg til sine grunnleggende problemer. Vanskelighetene med å gjenkjenne psykiske lidelser hos denne gruppen fører til at mange går med alvorlige plager uten å få riktig hjelp.

Mennesker med autisme synes å være mer sårbare enn befolkningen forøvrig for å utvikle psykiske lidelser, særlig angst og depresjon. De har også dårlige forutsetninger til å fortelle om sine vansker, spesielt de som også har utviklingshemning. Dette vanskeliggjør diagnostiseringen. Forståelsen av personen og personens reaksjonsmåter endres gjerne når problemene gjenkjennes som en psykisk lidelse, og dette er avgjørende for adekvat behandling.

Gjenkjennelse av symptomer på psykiske lidelser kompliseres også på grunn av stort symptomoverlapp mellom autisme og ulike psykiske lidelser. Spesielt gjelder dette schizofrene psykoser og tvangslidelse. Med symptomoverlapp menes at liknende symptomer kan være indikatorer eller tegn på forskjellige lidelser, noe som gjør det vanskelig å skille mellom tilstandene. For eksempel er sosial tilbaketrekning både et tegn på autisme og et tegn på psykose, og repeterende og stereotyp atferd kan både være et tegn på autisme og på tvangslidelse.

For å gjøre det lettere å fange opp de som trenger behandling for sine psykiske helseplager, er det er det utviklet et kartleggingsverktøy (Psychopathology in Autism Checklist, PAC) Denne sjekklisten avdekker hvilke personer med autisme og utviklingshemning som bør henvises til grundig undersøkelse for psykiske tilleggslidelser. PAC gir også en indikasjon på hvilken psykisk lidelse personen lider av, men er ikke et diagnostisk verktøy. En endelig diagnostisering krever et tett samarbeid med familiemedlemmer eller andre nærpersoner som kjenner personen godt. Instrumentet vil kunne bidra til at flere personer med autisme og utviklingshemning får adekvat behandling for sine psykiske helseplager.

Kasuistikker:
Siste del av dagen vil det bli lagt frem flere kasuistikk som omhandler dagens tema. Kasuistikkene vil ha flere problemstillinger knyttet til utviklingshemning, autisme, samt psykiatriske plager som depresjon, angst og psykose. I kasuistikkene vil en ta for seg henvisningsårsak, tidligere utredninger og behandling, kartlegging og resultater, tiltak og videre behandling etter kartlegging, konklusjon og evaluering der en belyser resultatet. Etter hver kasuistikk legges det opp til diskusjon i plenum.