Invitasjon til å delta som informant til en masteroppgave

Er du en person med høytfungerende autisme eller asperger som har fullført videregående opplæring og er i full jobb eller er heltidsstudent student ved universitet/høyskole? Da bør du lese denne e-posten som studenten Mattis A. Falch har sendt oss:


Informasjonsskriv

Informasjon og invitasjon til deg som ønsker å delta som informant til masteroppgaven «Valg av mestringsstrategier hos personer med høytfungerende autisme i et recovery-perspektiv».

Om meg selv

Jeg er 36 år og utdannet barnevernspedagog og har som miljøterapeut jobbet i flere år med personer med autismespekterforstyrrelser. Da jeg selv har asperger er dette et naturlig fokusområde for masteroppgaven i masterstudiet rus- og psykisk helsearbeid ved Universitet i Stavanger.

Tema

Jeg har i mitt arbeid som miljøterapeut innenfor helse og omsorg vært opptatt av mestring i hverdagen på tross av funksjonsnedsettelser. Bevisstheten rundt personer med høytfungerende autisme og asperger er økende. Mye av forskingen vi har i dag fokusert på de ulike problemene og utfordringene knyttet til autisme og asperger.

Hensikten med studien er å få økt kunnskap og forståelse om hvordan man mestrer utfordringer relatert til autisme/asperger i hverdagen. Hva du gjør i din hverdag for å møte utfordringer du støter på? Hva gjør du som virker for deg i ulike situasjoner og hvorfor mener du at dette virker?

Innenfor psykisk helsearbeid er recoverytenkningen, hvor livsmestring er sentralt, i ferd med å få endre praksisfeltet og behovet for kunnskap er stort. Formålet med studien er å kunne gi et bidrag til dette. For å nå ut til fagmiljøene og interesseorganisasjoner vil det ferdige arbeidet forhåpentligvis bli presentert som en vitenskapelig artikkel i et aktuelt tidsskrift.

Hvem jeg ønsker å intervjue

Personer med høytfungerende autisme eller asperger som har fullført videregående opplæring og er i full jobb eller er heltidsstudent student ved universitet/høyskole.

Om du velger å delta

 • Intervjuet vil skje på et sted som passer deg, intervjuet vil vare ca.1-1,5 timer.
 • Det vil være frivillig å delta på intervjuet, men for at du skal kunne delta må du gi
  skriftlig samtykke.
 • Det vil bli gjort lydopptak av intervjuet som senere vil bli skrevet ned.
 • Informasjonen du gir vil bli anonymisert og du vil ikke kunne bli gjenkjent av
  andre.
 • Det vil ikke være andre personer enn deg, meg og veilederen min ved Universitet
  i Stavanger som har tilgang til informasjonen du gir oss.

Dersom du ønsker eller vurderer å delta kan du få tilsendt samtykkeskjema som inneholder mer detaljert informasjon.

Øvrig informasjon:

 • Prosjektet er meldt inn til og godkjent av NSD – Norsk senter for forskningsdata
  AS og REK – Regionale Komiteer for medisinsk og helsefaglig Forskningsetikk
 • Behandlingsansvarlig institusjon er Det helsevitenskapelige Fakultet ved Universitet i Stavanger.

Håper at dette fenger noen der ute…

Kontaktopplysninger:
Student: Mattis A. Falch
Mail: ma.falch@stud.uis.no

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer