Fakta om: Avlastning

Publisert , oppdatert Tema: Foreldre
Dette er del 2 av 5 i serien Faktaark fra Faglig Råd

Avlastning er hjemlet i Lov om kommunale helse- og  omsorgstjenester § 3-2 (6) d.

Personer som har særlig tyngende omsorgsarbeid for et barn med nedsatt funksjonsevne kan ha rett til avlastning. Formålet er å gi hvile, ferie og fritid. Avlastning skal tilpasses familiens behov, og kan eksempelvis være i hjemmet, hos privat avlaster eller i avlastningsbolig. Foreldrene søker – det er viktig med vedlegg/legeerklæring.

Avlastning er en rettighetsfestet tjeneste, og det skal mye til for å avslå en søknad fra familie som har barn med ASD.  Kommunen kan heller ikke trekke tilbake et vedtak så lenge familien innfrir kravene om å få avlastning.

Vedtaket skal inneholde omfang ved antall dager/timer pr. mnd. og om det er institusjon eller privat avlastning. Vedtak om avlastning skal iverksettes så snart som mulig, og søker har krav på avklaring innen tre uker etter at vedtaket er fattet.

Omfanget skal avklares i samarbeid med kommunen etter en skjønnsmessig vurdering basert på innhenting av informasjon om familiens situasjon. Hvor tyngende omsorgssituasjonen er sammenlignet med omsorgssituasjonen for et normalt fungerende barn er et sentralt vurderingstema.

Det skal normalt ikke være venteliste, men ofte har ikke kommunen noe valg hvis det ikke er plass på institusjon, eller private avlastere ikke er tilgjengelig.

Transport til og fra må familiene selv organisere. Det er vanlig praksis i de fleste kommuner. Noen kommuner gir transport som en «ekstraservice», for de som ikke har ordninger med skoleskyss (som også kan være en rettighet, avhengig av distanse mellom skole og hjem og type utfordringer). Mange av barna med ASD innfrir krav til skoleskyss pga.funksjonsvansker. Foreldrene kan avtale med transportselskapet direkte ved opphold på avlastningsinstitusjon.

Det er ikke like klart rettighetsfestet, når avlastningen skal foregå. Kommunen kan i stor grad styre dette tidspunktet. F.eks. dersom belegget på helg er fullt, men plasser ledig på ukedag.

Kommunen kan innfri vedtaket ved å tilby avlastning der det er ledig kapasitet, selv om det ikke er det familien ønsker det. Så vidt vi kjenner til, har klager på det sistnevnte ikke fått medhold hos Fylkesmannen, men her kan det være variasjoner.

Dersom man er misfornøyd med avlastningstilbudet, og opplever at man ikke når fram med klage overfor kommunen, kan det sendes klage til Fylkesmannen.

Serienavigasjon<< Fakta om: Bruk av legemidler ved autismespekterdiagnoserFakta om: Elever med ASD i skolen: tilrettelegging og spesialundervisning >>