Fakta om: Rett til spesialundervisning

Publisert , oppdatert Tema: Rettigheter, Skole
Dette er del 4 av 7 i serien Faktaark fra Faglig Råd

Med spesialundervisning menes et spesielt tilrettelagt opplæringstilbud til elever som ikke har utbytte av den ordinære undervisningen. Det skal fattes et vedtak som beskriver undervisningstilbudet. Vedtaket kan påklages til den instansen som har fattet vedtaket. Hvordan opplæringstilbudet skal utformes avhenger først og fremst av den enkelte elevs behov, hvor særlig elevens utviklingsutsikter skal tillegges vekt. Eleven skal ha et forsvarlig utbytte av undervisningen ut fra egne forutsetninger.

 • Retten til spesialundervisning er hjemlet i opplæringslovens (Opl.) kapittel 5. Den gjelder både for grunnskolen og i den videregående skolen.
 • Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) har rollen som sakkyndig instans grunnskolen, videregående skole og for barnehagen.
 • PPT samarbeider med elev, foreldre og skole samt spesialisthelsetjenesten (eller for eksempel BUP og habiliteringstjenestene).
 • PPT utarbeider sakkyndig vurdering som skal være en konkret beskrivelse av et forsvarlig opplæringstilbud og hvilke ekstra ressurser som anbefales.
 • For å kunne gi et godt spesialpedagogisk tilbud, må man kartlegge elevens behov, konkretisere mål, vedta og iverksette nødvendige tiltak.
 • Elevens skole og kommunen/fylkeskommunen har ansvar for å finne og tilpasse egnet skoletilbud for elever med spesielle behov.

Foreldrene har en viktig rolle. Av opplæringsloven § 5-4 følger:Eleven eller foreldra til eleven kan krevje at skolen gjer dei undersøkingar som er nødvendige for å finne ut om eleven treng spesialundervisning, og eventuelt kva opplæring eleven treng. Tilbod om spesialundervisning skal så langt råd er, formast ut i samarbeid med eleven og foreldra til eleven, og det skal leggjast stor vekt på deira syn.”

PPT har en faglig sakkyndig rolle. Opl. § 5-3 bestemmer at før vedtak om spesialundervisning fattes, skal PPT avgi en sakkyndig vurdering som skal inneholde følgende:

 • Elevens utbytte av det ordinære opplæringstilbudet
 • Elevens lærevansker
 • Realistiske opplæringsmål for eleven
 • Om eleven kan hjelpes innenfor det ordinære opplæringstilbudet
 • En beskrivelse av et forsvarlig opplæringstilbud.
 • Innhold (hva skal eleven ha spesialundervisning i)
 • Omfang (hvilket omfang skal spesialundervisningen ha)
 • Organisering (hvordan skal undervisningen organiseres, herunder kompetanse hos den som skal undervise)

Den sakkyndige vurderingen blir det sentrale verktøyet når det skal fattes vedtak. Avvik fra vurderingen må begrunnes godt. Vedtak som avviker fra den sakkyndige vurderingen kan påklages.

Skolen er ansvarlig for å gi spesialundervisningen. Opl § 5-5 gir elever med vedtak om spesialundervisning rett til en individuell opplæringsplan (IOP). Planen skal utarbeides på grunnlag av den sakkyndige vurderingen og vedtaket.

IOP skal beskrive hvordan spesialundervisningen skal samordnes med den ordinære undervisningen. En IOP må være konkret, både faglige- og sosiale kompetansemål skal beskrives.  En IOP skal også sikre kontinuitet og kvalitet.

Skolen skal utarbeide årlige rapporter om opplæringen og elevens utvikling. Rapporten skal sendes til eleven, foreldrene og kommunen eller fylkeskommunen

Utdanningsdirektoratet har utarbeidet en veileder for spesialundervisning, klikk her:

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/sarskilte-behov/spesialpedagogisk-hjelp/Spesialpedagogisk-hjelp/

Serienavigasjon<< Fakta om: AvlastningFakta om: Forutsetninger for at personer med ASD skal kunne leve et mest mulig meningsfullt og selvstendig liv >>