Fakta om: Rettigheter vedrørende opplæring og ressurstildeling på skolen

Publisert , oppdatert Tema: Rettigheter, Skole
Dette er del 6 av 7 i serien Faktaark fra Faglig Råd
Gammelt innlegg

Merk at dette innlegget ble publisert for mer enn 3 år siden. Informasjonen i innlegget kan derfor være utdatert.

Elever med autismespekterdiagnose er en gruppe med store individuelle forskjeller og veldig ulike behov, og det finnes ikke noen «mal» på hva disse elevene får av timer/ressurser. Det vurderes med utgangspunkt i opplæringssituasjonen og ressursene som skolen har til rådighet. Generelt for disse elevene mange steder er at de har oppdekning med assistenthjelp gjennom hele eller mesteparten av skoledagen. Det er store individuelle variasjoner med hensyn til antall spesialpedagogtimer som tildeles.

PPT tilrår ikke ressurser på grunnlag av diagnose. I stedet ser de på hvilket utbytte eleven har av den ordinære opplæringen, hvilken kompetanse tilbys i den ordinære opplæringen, og forholdet mellom disse to faktorene. Derfor gjøres individuelle vurderinger for hvert enkelt barn. Noen barn med autismespekterdiagnose og normalt evne- og språknivå (f.eks. Aspergers syndrom) ønsker ofte ikke selv å være synlige eller skille seg ut, og mange av disse kan klare å nyttiggjøre seg av godt tilpasset opplæring, bl.a. ved tett oppfølging og veiledning.

For barn med mer omfattende vansker, f.eks barnautisme kombinert med psykisk utviklingshemming, evt. også andre funksjonsvansker i tillegg, kan det bli tilrådd vedtak om ekstra ressurs i alle timer, gjerne med økende ressurs med økt alder. I slike tilfelle blir også behovet for tett samarbeid presisert.

Retten til spesialundervisning er hjemlet i opplæringsloven § 5. Elever som ikke har eller som ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet, har rett til spesialundervisning. I vurderingen av hva som skal gis skal det særlig legges vekt på elevens utviklingsmuligheter og at eleven skal få et forsvarlig utbytte av opplæringen, i forhold til andre elever og i forhold til de opplæringsmålene som er realistiske for eleven. Elever som får spesialundervisning, skal ha det same totale undervisningstimetallet som gjelder for andre elever. For nærmere detaljer vises til kapittel 5 i opplæringsloven, samt til Utdanningsdirektoratets Veileder til opplæringsloven om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning.

  • Skolen har en generell plikt til å tilpasse og tilrettelegge, slik at eleven har utbytte av undervisningen.
  • Rektor på bostedsskolen har ansvar for å lage eller finne et egnet skoletilbud for elever med spesielle behov. Er det ikke mulig å gi et egnet eller forsvarlig tilbud på nærskolen, må rektor i samråd med PPT og foreldrene finne et alternativt tilbud på en annen skole. Behovene må adresseres til rektor. PPT må involveres.
  • Spesialpedagogisk opplegg skole/barnehage: Barn med ASD kan ha behov for spesialpedagogisk hjelp. Foreldre og barnehage/skole henviser barnet til pedagogisk – psykologisk tjeneste (PPT) som foretar en sakkyndig vurdering av barnets særlige behov. Barnehagen kan også få bistand fra pedagogisk team (fagsenter) i kommunen (bydelen).
  • På grunnlag av sakkyndig rapport fra PPT skal kommunen/skolen treffe vedtak der det går frem hvilken hjelp barnet er tildelt. Dette vedtaket kan påklages.

Barn kan ha rett til skyss til barnehage/skole dersom de har spesialpedagogisk opplegg.

  • Prioritert plass i barnehagen: Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritert plass i barnehage. Det må foreligge en sakkyndig vurdering som kan gis av PPT, lege eller helsestasjon. Også søsken av barn med nedsatt funksjonsevne kan få prioritert plass. Kontakt barnehagekontor i kommunen (bydelen) for mer informasjon.

Barnehageloven § 13

  • Aktivitetsskolen (SFO): Kommunen skal gi barn med særlige behov tilbud om aktivitetsskole fra 1. tom 7. klasse. Opplæringsloven § 13-7

PPT har en viktig rolle som sakkyndig instans for vurdering av rett til spesialpedagogiske tiltak i barnehage og skole, eller grunnopplæring for voksne. Tjenesten er dermed en sentral samarbeidspartner i forhold til iverksetting av tiltak. Hvis barnet/personen har rett til spesialundervisning skal det utarbeides en individuell opplæringsplan (IOP) (obs! må ikke forveksles med Individuell plan).  (Om PPTs mandat: § 5-6 i Opplæringsloven)

PPT skal utarbeide en sakkyndig rapport som skal si noe om elevens utbytte av det ordinære opplæringstilbudet, beskrivelse av elevens lærevansker og andre forhold av betydning for opplæringstilbudet, hva som er realistiske opplæringsmål for eleven. Videre skal det vurderes om man kan hjelpe på elevens vansker innenfor det ordinære opplæringstilbudet, og hva slags opplegg som gir et forsvarlig opplæringstilbud.

Det er PPT som er kommunens sakkyndige organ i forhold til opplæringslovens kap 5.

Derfor er det viktig at PPT alltid involveres så tidlig som mulig overfor barn som nylig er blitt oppdaget og der en mistenker utviklingsforstyrrelser eller lærevansker.

Henvisning til PPT kan gjerne sendes samtidig med at barnet også henvises til spesialisthelse-tjenesten. For å unngå at verdifull tid går tapt, bør henvisning sendes begge steder.

Uttalelser fra helsevesenet kan ikke anvendes som grunnlag for å fatte vedtak spesialundervisning. Imidlertid kan PPT bruke rapporter fra andres utredninger som en del av grunnlaget for sin vurdering.

PPTs Sakkyndige rapport skal være grunnlag for å fatte enkeltvedtak (rektor)

PPT skal si noe klart og tydelig om:

  • Innhold (hva skal eleven ha spesialundervisning i)
  • Omfang (hvilket omfang skal spesialundervisningen ha)
  • Organisering (hvordan skal undervisningen organiseres, herunder kompetanse hos den som skal undervise,

NB: ”assistenter ” skal ikke lede opplæringen, heller ikke ha ansvaret for spesialundervisningen. Assistentene kan kun bistå undervisningspersonalet i opplæringen, gi annen praktisk hjelp eller følge opp elevene utenom opplæringen.

Vedtaket til rektor må være så klart og fullstendig at det ikke kan være tvil om hva slags opplæringstilbud eleven skal ha. Når det er gjort vedtak om spesialundervisning, har rektor har ansvar for at det blir utarbeidet en individuell opplæringsplan.

OM STATPED:

Statlige spesialpedagogiske kompetansesentra (STATPED) kan, etter henvisning fra skoleetaten og PPT, utføre funksjonskartlegging og pedagogisk utredning i forhold til oppleggene i barnehage og skole.

Serienavigasjon<< Fakta om: Forutsetninger for at personer med ASD skal kunne leve et mest mulig meningsfullt og selvstendig livFakta om: Ord og forkortelser >>