Fakta om: Rett til spesialundervisning

Publisert , oppdatert Tema: Rettigheter, Skole
Gammelt innlegg

Merk at dette innlegget ble publisert for mer enn 2 år siden. Informasjonen i innlegget kan derfor være utdatert.

Retten til spesialundervisning er hjemlet i opplæringslovens (Opl.) kapittel 5. Den gjelder både for grunnskolen og i den videregående skolen. PPT er tillagt en rolle som sakkyndig instans også i forhold til barnehager.

Med spesialundervisning menes et spesielt tilrettelagt opplæringstilbud til en eller flere bestemte elever som ikke får utbytte av den ordinære undervisningen. Det skal fattes et vedtak som beskriver dette tilbudet. Hvordan opplæringstilbudet skal utformes avhenger først og fremst av den enkelte elevs behov, hvor særlig elevens utviklingsutsikter skal tillegges vekt. Eleven skal ha et forsvarlig utbytte av undervisningen sett i forhold til andre elever, og i henhold til egne forutsetninger.

Utfordringen for elev, foreldre, skole, og sakkyndig (oftest pedagogisk-psykologisk tjeneste, PPT) er en konkret beskrivelse av et forsvarlig opplæringstilbud og hvilken ekstra ressurser som anbefales. I tillegg å kartlegge behov, konkretisere mål, vedta og iverksette nødvendige resurser og samarbeide om tilbudet.

Foreldrene har en viktig rolle. Av opl § 5-4 følger: Eleven eller foreldra til eleven kan krevje at skolen gjer dei undersøkingar som er nødvendige for å finne ut om eleven treng spesialundervisning, og eventuelt kva opplæring eleven treng. Tilbod om spesialundervisning skal så langt råd er, formast ut i samarbeid med eleven og foreldra til eleven, og det skal leggjast stor vekt på deira syn.”

PPT har en faglig rolle. Opl. § 5-3 bestemmer at før vedtak om spesialundervisning fattes skal PPT avgi en sakkyndig vurdering som skal inneholde følgende vurderinger. Elevens utbytte av det ordinære opplæringstilbudet, elevens lærevansker, realistiske opplæringsmål for eleven, om eleven kan hjelpes innenfor det ordinære opplæringstilbudet, og sist men ikke minst en beskrivelse av et forsvarlig opplæringstilbud. PPT samarbeider ofte med BUP og habiliteringstjenestene.

Vurderingen blir det sentrale verktøyet skolen skal bruke når den skal fatte et vedtak. Avvik fra vurderingen må begrunnes godt, men er ikke utenkelig.

Skolen er ansvarlig for å gi spesialundervisningen. Opl § 5-5 gir elever med vedtak om spesialundervisning rett til en individuell opplæringsplan (IOP). Planen skal utarbeides på grunnlag av den sakkyndige vurderingen og vedtaket.

IOP er mer detaljert, den skal beskrive hvordan spesialundervisningen skal samordnes med den ordinære undervisningen, hvordan lærerne skal samarbeide med hverandre og med andre hjelpeinstanser. En IOP bør være konkret, både faglige- og sosiale kompetansemål skal beskrives.  En IOP skal også sikre en ramme rundt dialog og samarbeid med hjemmet.  Dette for å sikre kontinuitet og kvalitet.

Skolen skal utarbeide årlige rapporter om opplæringen og elevens utvikling. Rapporten skal sendes til eleven, foreldrene og kommunen / fylket.

Retten til spesialundervisning er en sterk og individuelt tilpasset rett. Den sakkyndige vurderingen er helt sentral i utformingen av tilbudet. Det er viktig at PPT ”ser” barnets styrker, potensial og behov. Som pårørende er det viktig å påse at nettopp det skjer. Da er grunnlaget for et godt opplæringstilbud lagt.

Utdanningsdirektoratet har utarbeidet en god veileder for spesialundervisning, den finner du her:

www.udir.no/Regelverk/tidlig-innsats/Veilederene-i-fulltekst/Spesialpedagogisk-hjelp/