Fakta om: Barn med ASD og spesialundervisning – Ofte stilte spørsmål

Publisert , oppdatert Tema: Skole
Dette er del 1 av 7 i serien Faktaark fra Faglig Råd
Gammelt innlegg

Merk at dette innlegget ble publisert for mer enn 3 år siden. Informasjonen i innlegget kan derfor være utdatert.

Hva gjør du som foresatt når du har et barn du tenker har behov for spesialundervisning?

Du kan ta kontakt med skole, barnehage eller helsestasjon og be om at PPT vurderer barnet.

Hvem har rett på spesialundervisning?

Alle skolebarn og førskolebarn kan søke om spesialundervisning. Dette gjelder også førskolebarn som ikke går i barnehage. En diagnose utløser ikke automatisk ressurser. Hvert tilfelle vurderes individuelt. Spesialundervisning får en når en ikke kan følge skolens ordinære tilbud hverken i organisering eller målformulering. Alt dette er beskrevet i opplæringsloven kapittel 5.

Hva er spesialundervisning?

Spesialundervisning innebærer at eleven får ekstra ressurser. Det kan være enten i form av assistentressurs eller ekstra lærerressurs. Et barn som har fått innvilget rett til spesialundervisning vi få en egen IOP (individuell opplæringsplan) der en beskriver egne målformuleringer for barnet. En IOP skal inneholde mål som er realistiske for barnet og viktig for dets faglige og personlige utvikling. Når en går på skole og har en egen IOP, kan en fritas de ordinære målene for aldergruppa. En kan også få karakterfritak dersom dette vurderes riktig.

Hva med omfanget på spesialundervisningen?

Det vurderes også individuelt.

Hvem kan bistå faglig når barnet har fått rett til spesialundervisning?

I utgangspunktet er det skolens ansvar å tilegne seg nødvendig kompetanse. PPT er den nærmeste til å gi faglig veiledning. En kan søke Statped om tjenester. Disse tjenestene kan være direkte knyttet til en enkelt elevs spesielle behov (individbasert veiledning) eller det kan være generell kompetanseheving av en gruppe ansatte (systembasert veiledning) Ved behov kan en også be om veiledning hos BUP(barne- og ungdomspsykiatrien) eller Barnehabiliteringstjenesten. Både PPT, Statped, BUP og Barnehabiliteringstjenesten kan bistå med nødvendige utredninger, tester og funksjonskartlegginger for det enkelte barnet.

Hvilke muligheter har vi når barnet ikke får innvilget spesialundervisning?

Dersom PPT kommer fram til at barnet ikke har behov for spesial undervisning, er det viktig å vite at alle barn har rett på tilpasset opplæring. Ved tilpasset opplæring har ikke barnet en egen IOP. Tilpasset opplæring er et gjennomgående prinsipp i hele grunnopplæringen og er nedfelt i opplæringsloven § 1-3.

Tilpasset opplæring er de tiltakene som skolen setter inn for å sikre at alle elevene får best mulig utbytte av opplæringen. De kan være knyttet til organiseringen av opplæringen, pedagogiske metoder og progresjon.

Behov for tiltak innen alternativ og supplerende kommunikasjon

Barn som har fått innvilget spesialundervisning og som helt eller delvis mangler funksjonell tale, har rett til opplæring innen alternativ og supplerende kommunikasjon.

Det finnes mange egnede kommunikasjonsverktøy og gode metoder som kan brukes. Retten til et ASK-tiltak er nå nedfelt i opplæringsloven  (§2.16 ), og det er viktig at sakkyndig understreker dette der det er slike behov.

Saksgang når en søker om spesialundervisning:

  1. Bekymring for barnet – ønske om vurdering
  2. Skole, barnehage eller helsesøster sender henvisning til PPT
  3. PPT gjør en sakkyndig vurdering av barnets behov
  4. Skolen vurderer og avgjør om eleven har rett til spesialundervisning. Hvis den blir innvilget, vil skolen fatte et enkeltvedtak.
  5. Iverksetting av spesialundervisningen. Skriving av IOP (individuell opplæringsplan)
  6. Kontinuerlig evaluering av tiltaket.

(www.udir.no/Regelverk/tidlig-innsats/Skole/#Andre-rettigheter)

Hva gjør en når en får avslag på søknad om spesialundervisning?

Dersom en får et avslag, sender en innen tre uker en klage til skolen. Dersom skolen ikke er enig i klagen, sendes den videre til fylkesmannen som kan gjøre en ny vurdering.

Vi kan ellers anbefale utdanningsdirektoratets folder «Spesialundervisning på fem minutter» som finnes på 13 ulike språk. Den kan lastes ned her:

 www.udir.no/Regelverk/tidlig-innsats/Skole/Til-deg-som-er-forelder/Last-ned-Spesialundervisning-pa-fem-minutter/

 

 Kilder:

SerienavigasjonFakta om: Bruk av legemidler ved autismespekterdiagnoser >>